Zeven op de tien Europeanen vrezen dat het eerst tot een wereldwijde milieuramp moet komen, voordat burgers en overheden daadwerkelijk in actie komen om de milieuproblemen op te lossen. In Nederland deelt 64 procent van de ondervraagden deze angst, in Engeland en Frankrijk loopt dit percentage zelfs op tot 79 procent. Dit blijkt uit een Europees online onderzoek dat TNS, waarvan TNS NIPO onderdeel uitmaakt, in maart van dit jaar uitvoerde in Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

 

In het onderzoek, dat is uitgevoerd in het TNS 6th dimension(TM) European Access Panel, vroegen we de respondenten naar hun mening over een aantal milieuvraagstukken. 59 procent van de ondervraagden ziet het meest in een internationale aanpak om de belasting van het milieu terug te dringen: 's werelds grootste vervuilers moeten via strenge internationale wetgeving aan banden worden gelegd. Slechts negen procent van alle ondervraagden denkt dat het milieu het best kan worden beschermd door op nationaal niveau actie te ondernemen. Nog eens veertien procent gelooft dat het meest kan worden bereikt als individuele personen hun verantwoordelijkheid nemen en het milieu minder belasten.

Gelukkig koesteren de Europeanen nog wel enige hoop. 65 procent van de ondervraagde Europeanen denkt dat de wereld ook over vijftig jaar nog veilig en leefbaar zal zijn, mits we nu actie ondernemen. 28 procent van de ondervraagde Nederlanders is zelfs van mening dat de schade aan het milieu ook nog omkeerbaar zal blijken te zijn als we pas over vijf tot tien jaar tot actie overgaan (tegen gemiddeld zestien procent van alle Europeanen). Er zijn ook iets meer Nederlanders die vinden dat alle media-aandacht voor het milieuvraagstuk overdreven is en dat het allemaal wel meevalt (twaalf procent tegen gemiddeld zes procent bij de Europeanen). Negen procent van de Europeanen is ervan overtuigd dat het hoe dan ook niet meer goed komt met het milieu.

Ellen Hessing, TNS NIPO: 'Het is duidelijk dat mensen in heel Europa zich zorgen maken over het milieu. Tegelijkertijd vreest een grote meerderheid, dat niets aan de milieubedreigingen zal worden gedaan voordat zich een grote mondiale ramp voordoet.'

Nederlanders zijn iets minder pessimistisch dan de andere Europeanen. Samen met de Duitsers vinden zij dat de eigen regering een redelijk goed beleid voert voor een beter milieu. Met name in Spanje en Italië is men daar aanmerkelijk minder positief over en ook uit Frankrijk klinkt er onvrede. Alle Europeanen zijn het erover eens dat er nationaal meer gedaan moet worden om vervuiling tegen te gaan en te investeren in duurzame energie. Toch ziet men in heel Europa veel meer in een wereldwijde aanpak van de milieuproblemen.

Hessing: 'Europeanen zijn ervan overtuigd dat een krachtige internationale wetgeving noodzakelijk is, zodat de grootste vervuilers van de wereld daadwerkelijk aangepakt kunnen worden. Juist in landen waar men tevreden is over het nationale milieubeleid, benadrukt men de noodzaak van een internationale aanpak. In de andere landen is men zich ervan bewust dat er ook op nationaal niveau nog het nodige ondernomen kan worden.' Is er nationaal meer bereikt, dan wordt de roep om internationale samenwerking sterker. Europeanen lijken daarmee een goede inschatting te maken van de ernst van de milieuproblematiek en het belang van oplossingen op zowel nationaal als internationaal niveau.

Andere opvallende onderzoeksresultaten
* 1 procent van alle ondervraagde Europeanen denkt dat er helemaal geen actie ondernomen hoeft te worden om milieuproblemen op te lossen. Volgens hen is er niets aan de hand.
* 31 procent van alle ondervraagde Europeanen vindt dat de overheid vooral aandacht moet besteden aan maatregelen op het gebied van duurzame energie. 26% ziet graag dat de regering zich vooral richt op het terugdringen van milieuverontreiniging. De cijfers voor Nederland volgen dezelfde trend.

* De overheid hoeft zich van de Europeanen iets minder bezig te houden met de volgende maatregelen:
+ het recyclen van afval (10%).
+ het stimuleren van energiebesparing in huishoudens en bedrijven (10%).
+ het bevorderen van groen reizen en het verbeteren van het openbaar vervoer (11%).
+ het beschermen van natuurgebieden (10%).
* 29% van de ondervraagde Europeanen vindt dat het eigen land slecht scoort op milieugebied.
* Dit percentage is het hoogst in Itali (59%) en Spanje (43%).
* Dit percentage is het laagst in Nederland (10%) en Duitsland (11%). In deze beide landen is men redelijk tevreden met wat er in eigen land aan de milieuproblematiek wordt gedaan.

bron:TNS-NIPO