Het Europees Parlement is bezorgd over de hoge olieprijzen. Het vraagt om maatregelen om de afhankelijkheid van olie te verminderen. Volgens het Parlement moet de Europese Unie ernaar streven in 2020 de economie te zijn die wereldwijd het minst van olie afhankelijk is. De leden breken een lans voor het gebruik van biobrandstoffen.

Het Europees Parlement is bezorgd over de recente en voortdurende stijging van de prijs van ruwe olie. Het EP noemt de afhankelijkheid van Europa van aardolie en van de invoer van aardolie zorgwekkend. Volgens het EP moet Europa de energiebronnen en de herkomst van de aanvoer diversifiëren. De leden doen een beroep op de EU om snel initiatieven te ontplooien voor een wereldtop van de grotere olieverbruikende en olieproducerende landen.
 
Volgens het Parlement is het meest voor de hand liggend antwoord op de hogere olieprijzen de overstap op alternatieve energiebronnen. Het EP beklemtoont dan ook het belang van maatregelen ter vermindering van de energie-intensiteit door het gebruik van minder energie. Voorts verzoekt het Parlement de Commissie ervoor te zorgen dat de EU in 2020 de meest energie-efficiënte economie is die het minst afhankelijk is van fossiele brandstoffen.
 
De Vergadering neemt met bezorgdheid kennis van het feit dat de consument hogere prijzen moet betalen, hetgeen niet alleen komt door een hogere prijs van ruwe olie, maar ook door hogere BTW-bedragen en energieheffingen op eindproducten. Deze belastingen verschillen sterk van lidstaat tot lidstaat en kunnen de marktwerking verstoren.
 
De afgevaardigden wijzen op het belang van de bestaande wetgeving inzake de verlaging van de energievraag in de EU. Zij merken op dat als de bestaande en nog komende wetgeving volledig wordt toegepast, minstens 23% energiebesparing kan zijn gerealiseerd in 2020. De leden verzoeken de Commissie om dringend te komen met maatregelen voor de vervoerssector, die goed is voor 70% van het totale olieverbruik in de EU, niet alleen met het oog op de veiligstelling van de aanvoer van aardolieproducten maar ook op grond van milieuoverwegingen. Het Parlement verwijst naar maatregelen zoals het gebruik van meer brandstofefficiënte motoren en de omschakeling op alternatieve brandstoffen.
 
Het Parlement   is het eens met de Commissie dat biobrandstoffen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zullen terugdringen. Het EP dringt er daarom bij de Commissie op aan de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te bevorderen. Ten slotte spoort het EP de Commissie en de lidstaten aan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en waterstofcellen te versnellen.
 
bron:Europees Parlement