Het EP neemt een rapport aan waarin wordt opgeroepen tot een verdubbeling van de Erasmusbeurs tegen 2013. Momenteel ontvangen uitwisselingsstudenten onder het Erasmusprogramma een beurs van slechts à¢?¬ 150 per maand, een bedrag dat volgens rapporteur Doris Pack zorgwekkend is, daar de beurs in 1993 ook à¢?¬ 150 per maand bedroeg. Erasmus is het vlaggenschip van de onderwijsprogramma's van de EU. Reeds meer dan een miljoen studenten namen eraan deel. Dat aandeel zal in 2013 verdubbeld zijn.

Het Parlement stelt meer geld beschikbaar voor Erasmus, Leonardo, Comenius en andere subprogramma's binnen het EU-programma voor Levenslang Leren 2007-2013. De Europese Commissie stelt à¢?¬ 13,62 mrd voor het meerjarenprogramma voor, het EP verhoogt dit bedrag tot à¢?¬ 14,38 mrd. Volgens het Parlement is dit nodig om studiebeurzen te verhogen en uitwisselingen van middelbare scholen en leraren te bevorderen. De maandelijkse Erasmusbeurs wordt verhoogd van à¢?¬ 210 in 2007 tot à¢?¬ 300 in 2013 (in plaats van de à¢?¬ 200 en à¢?¬ 250 die de Europese Commissie voorstelt). Het EP noemt het zorgwekkend dat de populairste Europese beurs sinds 1993 op een maandbedrag van à¢?¬ 150 is blijven steken terwijl de kosten van het levensonderhoud zijn gestegen.
 
Het Parlement vermindert licht het aandeel van het Leonardo da Vinci-programma binnen het meerjarenprogramma. Dit programma komt ten goede aan beroepsopleidingen. Volgens het EP is de doelstelling van de Commissie om in 2013 met Leonardo 150.000 stageplaatsen te financieren, te ambitieus. Het Parlement wijst daarbij op de veel hogere maandelijkse kosten van een plaatsing onder het Leonardoprogramma (à¢?¬ 3644) vergeleken met het Erasmusprogramma ( à¢?¬ 1775).
 
Voorts bepaalt het EP dat er binnen het Comeniusprogramma, dat op scholen is gericht, meer aandacht moet komen voor de deelname van leerlingen en leraren. Bovendien bepaalt het Parlement dat er een nieuw programma, Comenius Regio, moet komen, dat de grensoverschrijdende mobiliteit van leraren moet bevorderen, met name tussen aangrenzende regio's. Andere amendementen van het EP zien op het onderwijzen en leren van officiële, regionale en minderheidstalen, op het aanleren door leerlingen van twee vreemde talen, op hogere beurzen voor gehandicapten en op ondersteuning van gebarentalen en Braille.

bron:EP