Europarlementariër Corien Wortmann-Kool vindt het voorstel van de Europese Commissie voor meer informatie-uitwisseling tussen de lidstaten volstrekt onvoldoende. Er moet à©à©n zwarte lijst van onveilige luchtvaartmaatschappijen komen voor de hele Europese Unie en als er een vliegverbod wordt ingesteld moet dat in de hele EU gelden. De onduidelijkheid rond de Cypriotische luchtvaartmaatschappij Helios bij de recente vliegramp is onaanvaardbaar, en leidt tot ongeoorloofde risico's voor passagiers.

Het Europees Parlement spreekt op 30 augustus over een voorstel van de Europese Commissie waarin wordt bepaald dat lidstaten hun lijsten openbaar moeten maken en gegevens onderling moeten uitwisselen. Tot nu toe heeft ieder land zijn eigen lijst die veelal geheim is. De vliegramp in Sharm-el-Sheikh vorig jaar vormde de aanleiding voor een gezamenlijke lijst.

De Commissie stelt nu weliswaar à©à©n Europese zwarte lijst voor, maar dat is niet meer dan een optelsom van nationale zwarte lijsten. Bovendien wordt er geen enkele vorm van sanctie, zoals een vliegverbod, aan verbonden.

CDA-Europarlementariër Wortmann-Kool vindt deze maatregel echter niet drastisch genoeg: 'Het uitwisselen van gegevens alleen is volstrekt onvoldoende. Er moet een zwarte lijst worden opgesteld die geldt voor de hele EU. De zwarte lijst zal moeten worden opgesteld aan de hand van duidelijke, gemeenschappelijke criteria, die alle landen moeten hanteren. Het grensoverschrijdende karakter van de luchtvaart vraagt bij uitstek om een Europese maatregel om de veiligheid optimaal te garanderen. Het recente geval met Onur Air waarbij in Nederland een vliegverbod gold en het vliegtuig vervolgens uitweek naar Brussel is natuurlijk volstrekt niet te rechtvaardigen en bewijst de noodzaak om te komen tot een Europese aanpak.' Wortmann steunt daarom de voorstellen van haar Franse EVP-collega De Veyrac die morgen in het Parlement worden besproken.

Verder pleit het Europees Parlement voor duidelijke sanctie- en compensatiemechanismen. De Europese Commissie heeft hier in haar voorstel niet in voorzien. Wortmann: 'Aan luchtvaartmaatschappijen moeten sancties kunnen worden opgelegd, want zonder sancties is de zwarte lijst een wassen neus. De passagier moet voor vertrek hoe dan ook op de hoogte zijn van de maatschappij waarmee hij vliegt. In het geval een maatschappij op de zwarte lijst staat, moet de passagier kunnen rekenen op een gelijkwaardige reis of vergoeding van de prijs van het ticket.'

bron:CDA