Europeese Commissie begint diepgaand onderzoek naar staatssteun voor KliqDe Europese Commissie heeft overeenkomstig de in het EG-Verdrag vervatte regels voor staatssteun een formeel onderzoek ingeleid naar herstructureringssteun voor KG Holding NV (Kliq) in Nederland. Met dit onderzoek zal de Commissie meer gegevens kunnen vergaren over de maatregel en zullen belanghebbenden de gelegenheid krijgen hun opmerkingen te maken. De Commissie zal tot slot beoordelen of de maatregel tot concurrentievervalsing in de interne markt kan leiden.

De aangemelde maatregel heeft betrekking op KG Holding NV, een onderneming in overheidsbezit die is gespecialiseerd in het verstrekken van reïntegratiediensten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De voorgenomen steun zou worden verleend door de reddingslening van 45 miljoen EUR en de daarover verschuldigde rente om te zetten in aandelenkapitaal.

Dit soort herstructureringssteun dient te worden verleend op basis van een specifiek herstructureringsplan dat voor een zodanige omslag moet zorgen dat de onderneming op eigen kracht op de markt kan concurreren.

Volgens de Nederlandse autoriteiten komt Kliq voor herstructureringssteun in aanmerking. Zij deelden de Commissie echter mede dat de bevoegde Nederlandse rechtbank Kliq Holding NV in februari 2005 failliet had verklaard. De Commissie stelt derhalve vast dat de volgens het herstructureringsplan vereiste omslag is uitgebleven en is van mening dat de levensvatbaarheid van Kliq op de lange termijn noch met het huidige noch met enig ander herstructureringsplan kan worden hersteld.

Bijgevolg lijkt niet te zijn voldaan aan de centrale voorwaarden voor goedkeuring van steun overeenkomstig de richtsnoeren van de Commissie betreffende herstructureringssteun. De Commissie heeft dan ook sterke twijfels of het herstructureringsplan en de voorgenomen herstructureringssteun kunnen worden toegestaan. In het kader van het vandaag ingeleide onderzoek zullen deze kwesties verder worden onderzocht.
 
bron:EUComments are closed.
%d bloggers liken dit: