De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn ingediend dat een herstructurering van de nationale belastingsystemen voor personenauto's zou vereisen. Met dit voorstel wil zij de werking van de interne markt verbeteren door de bestaande fiscale obstakels voor de overbrenging van een personenauto naar een andere lidstaat weg te nemen.

Het voorstel zou ook de duurzaamheid bevorderen doordat de belastinggrondslag van zowel de registratiebelasting als de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting wordt uitgebreid met een parameter die rechtstreeks verband houdt met de CO2-uitstoot van personenauto's. Het voorstel heeft alleen tot doel een EU-structuur voor de belasting van personenauto's tot stand te brengen. Het zou de belastingtarieven niet harmoniseren en de lidstaten ook niet verplichten nieuwe belastingen in te voeren.

"Op grond van de uitgebreide raadplegingen die de Commissie met de belanghebbenden heeft gehouden, menen wij dat er veel steun bestaat voor de afschaffing van de registratiebelasting, die tot dubbele belastingheffing bij Europese burgers en fragmentatie van de Europese auto-industrie leidt," aldus Là¡szlà³ Kovà¡cs, EU-commissaris voor belastingen en douane. "Ook belastingmaatregelen die de consument ertoe aanzetten voor een milieuvriendelijkere auto te kiezen, kunnen op heel wat bijval rekenen."

Het voorstel van de Commissie inzake de belasting van personenauto's omvat drie elementen:

Afschaffing van de autoregistratiebelasting in een overgangsperiode van vijf tot tien jaar. De inkomsten van de lidstaten komen niet in het gedrang als de geleidelijke afschaffing van de registratiebelasting gepaard gaat met een gelijktijdige verhoging van de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting en, zo nodig, andere belastingen. Een geleidelijke overgang zou verhinderen dat auto-eigenaren de waarde van hun auto plots sterk zien dalen. De overgangsperiode zou ook de lidstaten die een hoge registratiebelasting heffen, in staat stellen de nodige structurele wijzigingen in hun stelsel van autobelasting door te voeren.
Een systeem waarbij de lidstaten een gedeelte van de registratiebelasting, zolang die niet is afgeschaft, zouden moeten teruggeven wanneer een personenauto die op hun grondgebied is geregistreerd, wordt uitgevoerd of permanent naar een andere lidstaat wordt overgebracht. Deze maatregel moet niet alleen voorkomen dat er tweemaal belasting wordt geheven, zoals thans het geval is, maar ook dit soort belastingen billijker maken door ze te koppelen aan het werkelijke gebruik van de auto in de desbetreffende lidstaat. Een soortgelijk teruggaafsysteem zou worden ingevoerd voor de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting.
Opname van een CO2-parameter in de belastinggrondslag van zowel de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting als de registratiebelasting. Dit zou inhouden dat de belasting wordt gedifferentieerd volgens het aantal gram CO2 dat een auto per kilometer uitstoot. Tegen 31 december 2008 zou ten minste 25% van de totale opbrengsten van de registratie- en de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting door de CO2-parameter van de desbetreffende belasting moeten worden gegenereerd, en dit cijfer zou tegen 2010 tot 50% moeten stijgen.

bron:EU