De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling gepresenteerd die het debat op gang moet brengen over het toekomstige beleid inzake milieukeurmerken voor visserijproducten. Dit initiatief is ingegeven door de toegenomen aandacht van niet-gouvernementele milieuorganisaties en de groeiende belangstelling van het grote publiek voor milieuvriendelijke levensmiddelen.

Er zijn al tal van milieukeurregelingen voor visserijproducten ingevoerd en aan andere initiatieven wordt gewerkt. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen hoe betrouwbaar de beweringen bij een milieukeur zijn. Onlangs heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) internationale richtsnoeren voor milieukeuren vastgesteld en over dit onderwerp en de mogelijke gevolgen ervan voor vrijhandelszones wordt ook gedebatteerd in andere internationale fora, zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden bij het visserijbeleid ook rekening te houden met de milieuaspecten en zij wil optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van milieukeurregelingen voor vis en visserijproducten. De Commissie onderzoekt daarom drie mogelijke opties om dit concept in de Unie verder te ontwikkelen. Een eerste mogelijkheid is het handhaven van de status quo en ervoor zorgen dat deze regelingen zich vrijelijk kunnen ontwikkelen. Een tweede optie is de invoering van à©à©n enkele milieukeurregeling voor de hele EU, en de derde mogelijkheid is de invoering van minimumvereisten binnen de EU voor vrijwillige milieukeurregelingen. De Commissie is ervan overtuigd dat de laatste optie de meest geschikte is. Het overleg met de andere instellingen van de EU en met de belanghebbenden kan nu beginnen.

De heer Joe Borg, Commissaris voor Visserij en maritieme aangelegenheden, zei in een toelichting: "Dergelijke regelingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de integratie van milieubescherming in de visserij. Ook de visserij zelf is daarbij gebaat aangezien de toekomst van deze sector afhankelijk is van een gezond en duurzaam marien milieu."

De ervaringen die al met particuliere milieukeurregelingen of vergelijkbare stelsels zijn opgedaan, hebben de voor- en nadelen van dergelijke keurmerken voor de handel, het consumentenbeleid en de duurzaamheid aan het licht gebracht. Het is zeker de moeite waard om tijdens het komende debat nader op deze ervaringen in te gaan.

De Commissie is van mening dat de Europese Unie met betrekking tot milieukeurmerken voor vis en visserijproducten een coherent beleid moet volgen. Dit beleid moet zijn gericht op het bevorderen van duurzame visserij en een adequate bescherming van het ecosysteem, een geharmoniseerde aanpak van milieukeuren in de hele Unie, transparante en objectieve voorlichting van de consumenten, eerlijke concurrentie, vrije markttoegang en handel en ontwikkeling.

Hoewel het voordelen biedt om de huidige situatie te handhaven, meent de Commissie dat er toch aandacht moet worden besteed aan de mogelijke risico's van het gebrek aan een duidelijke aanpak van de Unie. Daarom bekijkt zij de mogelijkheid van een milieukeurregeling op het niveau van de Europese Unie wel, maar blijft zij voorlopig bij haar oordeel dat dit niet wenselijk en evenmin praktisch is. Zij is er echter wel voorstander van om voor vrijwillige milieukeurregelingen bepaalde minimumvereisten vast te stellen.

bron:EU