De Europese Commissie organiseert een raadpleging om de staatssteunregels van de EU met betrekking tot innovatiebevorderende projecten te verbeteren en verzoekt daarbij de belanghebbenden om opmerkingen te maken alvorens definitieve maatregelen goed te keuren. De voorstellen behelzen onder meer regels voor steun om innovatie te bekostigen, criteria om de openbare autoriteiten te helpen de steun doelgerichter te maken, een verduidelijking van de regels om de rechtszekerheid te verhogen en een vereenvoudiging van het regelgevend kader.

De suggesties voor innovatiesteun bestrijken zes ruime gebieden: innoverende startende bedrijven; risicokapitaal; de integratie van innovatie in de bestaande staatssteunregels voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), intermediairs op het gebied van innovatie; opleiding en mobiliteit tussen universitair onderzoekpersoneel en KMO's en expertisecentra voor projecten van algemeen Europees belang.

Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes verklaarde: "Hoewel daadwerkelijke concurrentie het beste middel is om de innovatie en het concurrentievermogen in Europa te versterken, kan staatssteun ook een zeer nuttige ondersteunende rol spelen. In dit raadplegingsdocument formuleert de Commissie voor het eerst haar concrete ideeën over manieren om innovatie door middel van staatssteun te bevorderen. Het gaat ook om de eerste concrete implementatie van de verfijnde economische aanpak die in het actieplan staatssteun is uiteengezet".

Met de herlancering van de strategie van Lissabon in februari 2005 (zie IP/05/130) heeft de Commissie-Barroso onderstreept dat de lidstaten meer en betere banen moeten creëren in een dynamischer, innovatiever en aantrekkelijker Europa. Dit is van wezenlijk belang om de Europese economie te versterken en tegelijk het Europees sociaal en milieumodel in stand te houden en te koesteren. In deze context is innovatie cruciaal en -hoewel de situatie verschillend is van lidstaat tot lidstaat en van sector tot sector - wordt in de EU als geheel op dit moment niet voldoende aandacht aan innovatie besteed om genoeg groei en banen te creëren.

In de mededeling over staatssteun voor innovatie wordt om opmerkingen verzocht over een aantal concrete maatregelen waarvoor de Commissie staatssteun zou kunnen goedkeuren op grond van vooraf vastgestelde regels en criteria. Op basis van de raadpleging zullen nieuwe bepalingen in de bestaande staatssteunregels worden opgenomen. De lidstaten die deze bepalingen toepassen zullen niet alleen sneller goedkeuring kunnen krijgen voor staatssteun voor innovatie maar zij zullen ook hun overheidsmiddelen efficiënter op het doel kunnen afstemmen.

De Commissie maakt in de mededeling duidelijk dat staatssteun niet hà©t antwoord is op al Europa's problemen op het gebied van de concurrentie of de innovatie. Opdat ondernemingen meer innovatieve wegen zouden inslaan is allereerst een daadwerkelijke concurrentie vereist.

De concurrentie creëert natuurlijke stimulansen voor ondernemingen om nieuwe ideeën en nieuwe producten te ontwikkelen; zij zorgt ervoor dat ondernemingen zich aan de gewijzigde situatie aanpassen en straft diegenen die ter plaatse blijven trappelen of achterblijven. De instandhouding van de concurrentie als motor van innovatie is derhalve minstens even belangrijk als de ondersteuning door de overheid.

bron:Europeese Commissie