Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft alle in Nederland uitgekeerde Europese landbouwsubsidies openbaar gemaakt. In 2005 is er in totaal 1,2 miljard euro uitgekeerd aan agrariërs en bedrijven. Er is meer dan 500 miljoen aan de zuivelsector uitgekeerd, meer dan 350 miljoen aan de akkerbouw en zo.n 60 miljoen aan plattelandsontwikkeling. Er wordt steeds meer inkomenssteun gegeven en steeds minder aan directe productsteun of aan exportrestituties. Ook het fonds voor plattelandsontwikkeling groeit. Dat is een gevolg van de hervormingen van het EU-landbouwbeleid.

De agrarische sector draagt 10% bij aan de Nederlandse economie. Driekwart van de sector krijgt geen of zeer weinig Europese steun. Zo krijgt de hele tuinbouwsector, de varkenshouderij en sierteelt geen steun van Europa. De Europese subsidies zijn de afgelopen jaren sterk hervormd. Waren de subsidies vroeger voornamelijk productsubsidies, nu worden deze subsidies omgezet naar subsidies voor de agrarische bedrijven. Aan deze inkomenssteun zijn voorwaarden verbonden op het gebied van milieu, voedselveiligheid,dierenwelzijn en landschap. Ook worden er steeds minder exportsubsidies gegeven. De hervormingen in het Europese landbouwbeleid leiden tot minder overschotten en tot een eerlijkere concurrentie op de wereldmarkt. Daarnaast biedt het plattelandsfonds steun aan ontwikkeling en behoud van het landschap.
Via de website van het ministerie van LNV heeft iedereen toegang tot een database. Daarin staan meer dan 200.000 betalingen aan boeren en bedrijven. Ze zijn verdeeld over meer dan 80 verschillende regelingen: van melkpremies tot subsidie voor de inrichting van het platteland.
bron:LNV