Vrijheid van dienstverlening en vrijheid van vestiging: inbreukprocedures tegen Italië, Portugal, Nederland, Luxemburg, Finland en Spanje.  De Europese Commissie heeft actie ondernomen om een einde te maken aan de belemmering van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten in zes lidstaten.

Ten eerste heeft de Commissie besloten Italië voor het Europese Hof van Justitie te brengen wegens zijn wetgeving betreffende de verstrekking van particuliere beveiligingsdiensten. In daarmee verband houdende gevallen heeft de Commissie besloten in het kader van artikel 228 van het EG-Verdrag een schriftelijke aanmaning te sturen aan Portugal en Nederland waarin zij deze landen verzoekt volledige informatie te geven over de nakoming van de arresten van het Europees Hof, eveneens in verband met de verstrekking van particuliere beveiligingsdiensten. Ten tweede heeft de Commissie vier lidstaten formeel verzocht hun wetgeving aan te passen: Luxemburg, voor zijn systeem inzake het toekennen van werkvergunningen aan niet-EU-onderdanen; Finland, voor zijn regels inzake de mobiliteit van patiënten; Italië, voor zijn regels betreffende de registratie van bedrijfswagens; en Spanje, voor zijn voorschriften inzake de verhuur aan toeristen van eigendommen op de Kanarische Eilanden. Deze verzoeken gebeurden in de vorm van een met redenen omkleed advies, dit is het tweede stadium van de in artikel 226 van het EG-Verdrag vastgelegde inbreukprocedure. Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij de zaak aanhangig maken bij het Hof. Tenslotte heeft de Commissie een procedure tegen Duitsland inzake radiolicenties beëindigd aangezien in de betrokken deelstaat een nieuwe wet werd uitgevaardigd waarin de beginselen van de vrijheid van vestiging, zoals opgenomen in artikel 43 van het EG-Verdrag, worden geëerbiedigd.

Italië, Portugal en Nederland: verstrekking van particuliere beveiligingsdiensten

De Commissie heeft besloten Italië voor het Europees Hof van Justitie te brengen wegens belemmeringen voor de vestiging en verstrekking van particuliere beveiligingsdiensten. De Italiaanse wet, die dateert van 1931, voorziet nog steeds in een aantal vereisten die de Commissie onnodig of onevenredig acht: het gaat onder meer om de verplichting een voorafgaande vergunning te verkrijgen, zelfs in het geval van dienstverlening, de beperkte territoriale reikwijdte van deze vergunning (voor elke provincie waarin de dienst wordt verleend, moet een vergunning worden aangevraagd), de verplichting om een kantoor te hebben in elke provincie waarvoor de vergunning wordt verleend, het minimum aantal medewerkers en de administratieve goedkeuring van minimale en maximale tarieven.

In twee andere inbreukprocedures heeft de Commissie besloten schriftelijke aanmaningen te sturen naar Portugal en Nederland. Deze landen zijn tot dusver de arresten van het Europees Hof van Justitie van vorig jaar met betrekking tot soortgelijke kwesties inzake beveiligingsdiensten, niet volledig nagekomen.

Luxemburg: werkvergunningen voor niet-EU-onderdanen

Een andere formele schriftelijke aanmaning wegens het geen gevolg geven aan een arrest van het Europees Hof van Justitie werd naar Luxemburg gestuurd. Het Hof stelde in oktober ll. het volgende vast: door voor een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter die zijn personeel - onderdanen van derde landen - ter beschikking wil stellen, een individuele werkvergunning voor te schrijven waarvan de afgifte afhankelijk is van overwegingen die verband houden met de arbeidsmarkt, of een collectieve werkvergunning die bovendien slechts in uitzonderlijke gevallen wordt verleend en alleen dan wanneer het betrokken personeel sinds tenminste zes maanden een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij de dienstverrichter had, en door van die dienstverrichter een bankgarantie te vereisen, dat het Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 49 van het EG-Verdrag.

Finland: mobiliteit van patiënten

De Commissie heeft besloten aan Finland een met redenen omkleed advies te richten met betrekking tot een inbreuk op het recht op mobiliteit van patiënten. Overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag, zoals geïnterpreteerd door het Hof, hebben patiënten het recht op terugbetaling van de kosten van in het buitenland verkregen gezondheidszorgen door hun sociaalzekerheidsstelsel indien de kosten voor die zorgen ook worden terugbetaald wanneer de patiënt in zijn eigen lidstaat wordt behandeld. De inbreuk heeft betrekking op de Finse ziekteverzekering en de door de Finse socialezekerheidsinstelling (Kela) verstrekte medische revalidatie. De Commissie is van oordeel dat de nieuwe wet inzake de ziekteverzekering het recht van het vrije verkeer, zowel voor patiënten als voor zorgverstrekkers, beperkt omdat verschillende registratie- en goedkeuringsvereisten zijn vastgesteld waaraan zorgverstrekkers moeten voldoen opdat hun patiënten het recht op terugbetaling zouden hebben. De Commissie is eveneens van mening dat het systeem waarbij het recht op medische revalidatie in andere lidstaten wordt vastgesteld, leidt tot ongerechtvaardigde beperkingen op het vrije verkeer van diensten.

Italië: registratie van bedrijfswagens

De Commissie heeft besloten Italië een met redenen omkleed advies te sturen in verband met Italiaanse wetgeving en praktijken volgens welke bedrijven die gebaseerd zijn in andere lidstaten, maar op permanente basis actief zijn in Italië, hun bedrijfswagens in dit land niet mogen registreren. De Commissie is van mening dat dit verbod in strijd is met artikel 43 van het EG-Verdrag inzake de vrijheid van vestiging.

Spanje: verhuur aan toeristen van eigendommen op de Kanarische Eilanden

De Commissie heeft besloten Spanje formeel te verzoeken om een herziening van zijn regels met betrekking tot het verhuren aan toeristen van eigendommen op de Kanarische Eilanden wat de voorafgaande vergunningen en het beginsel van eenheid van exploitatie betreft. Volgens de Commissie zijn deze vereisten in strijd met de regels van het EG-Verdrag inzake de vrijheid van dienstverlening (artikel 49).

Het verzoek van de Commissie zal in de vorm van een "met redenen omkleed verzoek" gebeuren, dit is het tweede stadium van de inbreukprocedure die is bepaald in artikel 226 van het EG-Verdrag. Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Spanje voor het Hof van Justitie brengen.

Duitsland: radiolicenties

De Europese Commissie heeft besloten de inbreukprocedure tegen Duitsland met betrekking tot een aantal bepalingen van de regionale mediawet van de deelstaat Rheinland-Pfalz te beëindigen. Deze bepalingen en de toepassing ervan door de bevoegde autoriteiten discrimineerden de exploitanten die radioprogramma's via de ether wilden uitzenden in de deelstaat, doordat bij de toekenning van nieuwe vergunningen, de lokale exploitanten werden bevoordeeld. Op 14 februari 2005 werd een nieuwe regionale wet aangenomen en gepubliceerd, waarin rekening werd gehouden met de opmerkingen van de Commissie. Deze wet eerbiedigt het communautaire recht en met name het beginsel van de vrijheid van vestiging (artikel 43 van het EG-Verdrag).

bron:EU