Nederland mag een ruimere mestnorm hanteren dan die van de Europese Nitraatrichtlijn. Dat is de uitkomst van een stemming vandaag in het EU-Nitraatcomità©, waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd. Het comità© bleek er van overtuigd dat de specifieke omstandigheden in Nederland een afwijkende norm (de zogeheten derogatie) rechtvaardigen, omdat daarmee toch de milieudoelstellingen van de Nitraatrichtlijn kunnen worden gehaald.

In de praktijk betekent dit dat bedrijven met minimaal 70% grasland daar per hectare jaarlijks 250 kilo stikstof uit dierlijke mest op mogen brengen in plaats van de 170 kilo die de Nitraatrichtlijn voorschrijft.

Minister Veerman van LNV en staatssecretaris Van Geel van VROM toonden zich opgelucht door de uitkomst van de stemming. .We hebben heel hard moeten werken om de lidstaten ervan te overtuigen dat ons mestbeleid niet alleen goed is voor de agrarische ondernemers, maar ook voor water en bodem. Voor sommige boeren zijn de gevolgen nog steeds groot, maar ze kunnen blijven boeren., aldus Veerman. Staatssecretaris Van Geel van Milieu vindt dat de positieve uitspraak laat zien dat als je goede argumenten hebt, je in Europa veel kunt bereiken. ..De agrarische sector komt van ver en kan hiermee een grote stap in de richting van duurzame landbouw zetten...

De nieuwe mestwetgeving, gebaseerd op de Nitraatrichtlijn, is inmiddels de Tweede Kamer gepasseerd. De behandeling in de Eerste Kamer is gepland in september. Als ook de Senaat ermee instemt zal de Europese Commissie de definitieve derogatiebeschikking afgeven. De nieuwe normen worden dan per 1 januari 2006 van kracht.
Nederland baseerde zijn derogatieverzoek op wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat gras onder de Nederlandse omstandigheden zoveel stikstof opneemt dat de norm van 170 kilo stikstof per hectare per jaar onnodig krap zou zijn. Ook bij een gift van 250 kilo kan de doelstelling van de nitraatrichtlijn worden gehaald. Doel van de richtlijn is vervuiling van grond- en oppervlaktewater met nitraat te voorkomen.

bron:LNV