De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de vorming van de regering van nationale eenheid, die op 20 september 2005 is bekendgemaakt. Dit is een markante en historische etappe op weg naar vrede in Sudan. De EU looft de National Congress Party en de Sudanese Volksbevrijdingsbeweging voor de moed die zij hebben getoond door voortgang te geven aan de uitvoering van het algehele vredesakkoord, en constateert met tevredenheid dat in de regering ook andere politieke partijen vertegenwoordigd zijn. De EU roept de regering van nationale eenheid op om nu snel vorderingen te maken met de overige aspecten van het algehele vredesakkoord, met name door te beginnen met de samenstelling van de evaluatiecommissie die met de follow-up van die vorderingen belast is.

De Europese Unie is ook verheugd over de opening op 15 september 2005 in Abuja van de voorbereidende bijeenkomsten van de volgende fase van de intersudanese vredesgesprekken over Darfur, die onder auspiciën van de Afrikaanse Unie zullen plaatsvinden. Zij roept alle partijen op in een open geest aan de komende onderhandelingen deel te nemen en zich daarbij soepel en te goeder trouw op te stellen, teneinde zeer binnenkort een billijk en duurzaam vredesakkoord voor Darfur te kunnen bereiken.

De EU is tevens ernstig verontrust over recente rapporten betreffende gewelddadige botsingen in Darfur, onder meer onlangs aan de oostkant van de Djebel Marra en in Sheiria, ten zuiden van Darfur, waarbij naar verluidt leden van de gewapende bewegingen, de regering van Sudan en Arabische milities betrokken zouden zijn geweest.

De EU spoort alle oorlogvoerende partijen ertoe aan hun troepen in toom te houden en erover te waken dat zij het internationaal recht, de staakt-het-vuren-overeenkomst van N'djamena en de in Abuja ondertekende protocollen eerbiedigen. Alle betrokkenen hebben de plicht om voor dit conflict een vreedzame oplossing te vinden en pogingen om het vredesproces van Abuja te ondermijnen mogen niet worden getolereerd. De EU verwacht dat de missie van de Afrikaanse Unie in Sudan haar onderzoek naar de recente incidenten weldra zal afronden.

Naar aanleiding van de recente verslagen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, veroordeelt de EU ook de aanzienlijke stijging van het aantal ontvoeringen en gevallen van intimidatie, afpersing en plundering, en wijst zij erop dat die feiten de humanitaire hulpverlening - die van vitaal belang is - ernstig in gevaar brengen. Derhalve roept de EU alle partijen en met name de SPLM/A ertoe op hun strijders in toom te houden en erover te waken dat hun troepen het internationaal recht eerbiedigen.

De EU bevestigt nogmaals dat zij groot belang hecht aan een regeling van alle conflicten in het land, ook in Darfur, aan de uitvoering van het algehele vredesakkoord en aan de totstandkoming van een vreedzaam, welvarend en democratisch Sudan.

bron:Europeese Unie