Een aantal private onderwijsinstellingen kan vanaf het studiejaar 2007-2008 in aanmerking komen voor overheidssubsidie. Er gaan dan beperkte experimenten van start met als doel te bezien of het tot een kwaliteitsimpuls kan leiden.

Om ondernemerschap te bevorderen worden extra HBO-opleidingen 'Small Business en Retailmanagement' bekostigd. Private partijen kunnen ook zelf met een voorstel voor experimenten komen. Daarnaast komen er experimenten waarbij studenten hun resterende leerrechten kunnen inzetten bij private aanbieders en experimenten waarbij buitenlandse studenten kunnen studeren aan niet-bekostigde hogescholen en universiteiten. Het kabinet heeft hier op voorstel van staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd.

De experimenten met private onderwijsaanbieders hebben tot doel te bekijken of een open bestel een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook zou de komst van private aanbieders tot meer keuzemogelijkheden voor de student kunnen leiden. In 2010 staat een eerste evaluatie van de experimenten gepland.

Alle niet-bekostigde onderwijsaanbieders kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de experimenten. Wel dienen de opleidingen vooraf op kwaliteit getoetst te worden. De deelnemende private aanbieders zullen dezelfde bekostiging per student ontvangen als reguliere bekostigde hogescholen en universiteiten. Voor de Nederlandse studenten zal het reguliere wettelijke collegegeld gelden en zij komen in aanmerking voor de normale studiefinancieringsregels. Een voorwaarde om deel te mogen nemen aan de experimenten is dat de private aanbieders een vorm van studenteninspraak in de opleiding organiseren.

Ondernemerschap is voor het kabinet een belangrijke prioriteit. Daarom is er voor gekozen vijf extra HBO-opleidingen 'Small Business en Retailmanagement' toe te laten. Voor deze opleidingen kunnen ook bekostigde instellingen zich inschrijven. Naast dit experiment, gericht op ondernemerschap, zal er een open uitnodiging uitgaan. Private onderwijsinstellingen kunnen zelf met ideeën komen. Om niet een onnodige overlap in opleidingen te krijgen zullen deze voorstellen - behalve op kwaliteit - ook op doelmatigheid getoetst worden.

Het kabinet heeft besloten ook te experimenteren met resterende leerrechten. Vanaf het studiejaar 2007-2008 worden de leerrechten ingevoerd. Met leerrechten kunnen studenten door de overheid bekostigd onderwijs inkopen. Als een student zijn opleiding heeft afgerond kan hij maximaal à©à©n jaar aan resterende leerrechten hebben overgehouden. Ongeveer 500 studenten krijgen de mogelijkheid deze resterende leerrechten ook in te zetten bij de zogenaamde aangewezen instellingen. Aangewezen instellingen zijn hogescholen en universiteiten die niet bekostigd worden, maar wel aan de wettelijke kwaliteitsnormen voldoen. Dit experiment moet inzicht geven in de aantrekkelijkheid van de aangewezen aanbieders voor studenten.

Ten slotte kunnen vanaf september 2006 buitenlandse toptalent-studenten hun beurs ook inzetten bij niet-bekostigde instellingen. Mogelijk levert dat een impuls aan de toestroom van buitenlandse studenten naar het Nederlands hoger onderwijs.

bron:RVD