Op basis van adviezen van twee onafhankelijk deskundigen heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat het voornemen de exploitatie van de Betuweroute te gunnen aan ProRail. Dit staat in een brief die de minister van Verkeer en Waterstaat dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Met dit voorgenomen besluit verleent de Minister geen goedkeuring aan de Memorandum of Understanding (MOU) met het consortium GTRC.

Onlangs besloot minister Peijs, na overleg in de Kamer, tot het instellen van twee onderzoeken naar de exploitatie van de goederenspoorlijn. Na de ondertekening van de MOU’s was op twee fronten onzekerheid ontstaan: kosten en vertrouwen. Op basis van de conclusies uit de onderzoeken en de correlatie tussen de twee kan niet anders dan worden geconcludeerd, dat het voornemen de gunning van de exploitatie aan ProRail te gunnen de meest zekere route is.
Kosten
Er is met name bij de hoorzitting van de Tweede Kamer over de exploitatie van de Betuweroute onzekerheid ontstaan over de inschatting van de kosten voor het rijk. De minister heeft opdracht gegeven aan LREHC Infraproject Services onder leiding van de heer Horvat om de kostenplaatjes door te lichten. Horvat komt tot de conclusie dat, in tegenstelling tot eerdere inschattingen, er geen doorslaggevende kostenverschillen zijn tussen beheer door ProRail alleen en het consortium GTRC. Horvat geeft evenwel aan dat een goede samenwerking tussen alle partijen van het consortium een voorwaarde is om binnen de voorgenomen kosten te blijven. Hij wijst daarbij op het risico van kostenstijgingen als de verhoudingen binnen GTRC juridificeren.
Vertrouwen
Nadat over het vertrouwen in de gezamenlijk exploitatie twijfels kwamen, heeft de minister de heer Maljers (o.m. voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Unilever) gevraagd dit te onderzoeken en haar te adviseren. Maljers komt tot de conclusie dat de verhoudingen tussen partijen zodanig zijn dat het niet waarschijnlijk is dat er voldoende vertrouwen is dat het consortium, zoals in de MOU vastgelegd, de doelstellingen ook snel en efficiënt zal kunnen bereiken. Hij adviseert niet verder te gaan met het GTRC consortium. Hij adviseert verder om voor een periode van maximaal 5 jaar het management van de exploitatie van de Betuweroute op te dragen aan een daartoe op te richten dochtermaatschappij van ProRail, zo mogelijk in nauw contact met het Havenbedrijf Rotterdam.
bron:VenW