Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat trekt in de periode 2006-2010 per jaar 15 miljoen euro extra uit om provinciale N-wegen in beheer van Rijkswaterstaat veiliger te maken. Het is een van de maatregelen die staan genoemd in een overzicht van het verkeersveiligheidsbeleid dat Peijs vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

De N-wegen bestaan doorgaans uit à©à©n strook per rijrichting zonder
middenberm of afscheiding. Recent heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in het rapport 'Langdurig onveilige regionale hoofdwegen' aandacht gevraagd voor de veiligheid van dit soort wegen. Minister Peijs heeft daarop het bedrag voor veiligheidsmaatregelen voor deze wegen voor een periode van vijf jaar verhoogd van 3 miljoen euro naar 18 miljoen. Het bedrag is bedoeld voor verlichting, vangrails en rotondes, en om bermen te verharden en te ontdoen van obstakels. Dit zijn snelle, effectieve en relatief goedkope maatregelen die jaarlijks zo'n tien dodelijke slachtoffers en tachtig ziekenhuisgewonden besparen.

De minister heeft bovendien verbeteringen op de N50 tussen Zwolle en Kampen aangekondigd. Maatregelen zijn: nieuwe verkeersborden langs de hele weg om extra aandacht te vestigen op het inhaalverbod, een duidelijk hoorbare ribbelstrook in het midden van de weg, tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid, en verlichting vanaf Hattemerbroek zodat de hele weg goed verlicht is. Deze maatregelen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Structurele maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten worden gecombineerd met groot onderhoud aan de N50. Het gaat daarbij om bermverharding, aanleg van afwisselende inhaalstroken en het zodanig verbreden van de weg dat een fysieke scheiding van de weghelften mogelijk wordt. Eind 2006 moeten deze structurele maatregelen in combinatie met groot onderhoud klaar zijn.

Daarnaast trekt Peijs ook 10 tot 15 miljoen euro uit om hoofdwegen sneller te voorzien van uniforme wegmarkeringen. Weggebruikers kunnen daardoor aan de lijnen op de weg beter zien op wat voor weg ze rijden en welke snelheid daarbij hoort. Met het extra geld wordt de invoering van deze zogeheten herkenbaarheidskenmerken verkort van vijftien naar vijf jaar.

De inrichting van wegen is maar à©à©n element in het verkeersveiligheidbeleid
van minister Peijs. Vandaag stuurt zij een overzicht naar de Tweede Kamer van alle
activiteiten en maatregelen die ze onderneemt om het verkeer in Nederland nog veiliger te maken: van een nieuwe rijopleiding, verkeersonderwijs op middelbare scholen en kentekens voor landbouwvoertuigen en brommers, tot slimme handhaving, Europese voertuigeisen en
campagnes.
 
bron:VenW