Werkgevers krijgen een belastingkorting van maximaal 1200 euro als zij scholieren uit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) een stage aanbieden. Daarnaast krijgen werkgevers een extra korting van 1500 euro als zij jongeren in dienst hebben die werken volgens de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg. Daarnaast kunnen werknemers vaardigheden die zij buiten school hebben opgedaan, omzetten in een diploma. Ook hiervoor geldt een belastingkorting. Met deze maatregelen is in totaal 40 miljoen euro gemoeid.

Dit schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de organisaties van werkgevers en werknemers die betrokken waren bij de Werktop met het kabinet op 1 december vorig jaar. Met deze maatregelen wordt concreet invulling gegeven aan een bedrag van 40 miljoen euro dat tijdens de Werktop was uitgetrokken voor scholing en stages. Minister De Geus heeft bij deze invulling rekening gehouden met de wensen van de werkgevers- en werknemersorganisaties die hierover onderling geen overeenstemming konden bereiken.
Tijdens de Werktop was overeengekomen een bedrag tussen de 75 en 135 miljoen euro extra te besteden aan scholing. Dit betrof 40 miljoen euro voor scholing van werknemers en stages, 20 miljoen euro voor het MBO om 20.000 stages te werven voor moeilijk plaatsbare leerlingen en die intensief te begeleiden, 15 miljoen euro voor het MBO om meer simulatieplekken te kunnen creëren en zonodig 60 miljoen euro ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval.
Werkgevers die scholieren een kortdurende stage aanbieden, krijgen door de nieuwe maatregel een vermindering van de belastingafdracht van maximaal 1200 euro (voor een stage van een jaar) en minimaal 200 euro (voor een stage van twee maanden). Nu krijgen werkgevers geen vergoeding. Het gaat om scholieren op het niveau MBO-1 en -2. Deze groep scholieren heeft vaak problemen om een stageplaats te vinden. Het budget (van ongeveer 20 miljoen euro voor deze maatregel) gaat uit van ongeveer 70.000 stages van drie maanden. Dit is ongeveer het aantal dat op jaarbasis nodig is.

Voor werkgevers met werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, gold al een belastingkorting van 1500 euro. Met de nieuwe maatregel (waarmee tien miljoen euro is gemoeid) wordt deze korting op 3000 euro gebracht. De extra korting geldt ook voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben die voorheen werkloos was en wordt opgeleid tot MBO-2 niveau.
Daarnaast is ongeveer tien miljoen euro beschikbaar voor procedures om vaardigheden en kennis die mensen hebben opgedaan buiten school alsnog in een diploma om te zetten. Zo kan het voorkomen dat een werknemer met een LTS-diploma door zijn werkervaring inmiddels op MTS-niveau werkt. Bij een assessment wordt dan vastgesteld of hij het diploma - zonodig met aanvullende scholing - kan krijgen. Een werkgever kan voor een werknemer die een dergelijke procedure (ook wel Elders Verworven Competenties genoemd) volgt, een  belastingkorting krijgen van 300 euro. Er is een budget voor circa 25.000 procedures. Deze procedure wordt ook toegankelijk voor mensen zonder werkgever. Ook zij kunnen 300 euro van de belasting aftrekken. De belastingmaatregelen worden volgende week bij de Tweede Kamer ingediend zodat deze nog deze zomer kunnen ingaan. De minister wil de maatregelen ten aanzien van Elders VerworvenCompetenties per 1 januari 2007 laten ingaan.
bron:SZW