De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie, mede namens de ministers Kamp van Defensie en Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met extra maatregelen op de luchthaven Schiphol. Deze maatregelen staan in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie-Oord.

De commissie is twee maanden geleden ingesteld naar aanleiding van enkele recente gebeurtenissen zoals de diamantroof, diefstallen, drugs- en mensensmokkel op de luchthaven Schiphol. De ministerraad heeft de minister van Justitie gemachtigde het kabinetsstandpunt evenals het rapport naar de Tweede Kamer te sturen.

Het kabinet heeft besloten de algehele inspecties op het terrein van de beveiliging van de burgerluchtvaart op de luchthaven te intensiveren. Er zullen onaangekondigde controles op uitgaande medewerkers worden gehouden. Er komt een 'overall survey' van de luchthaven Schiphol om alle mogelijke doorgangen naar beveiligd gebied te controleren. Verder zal de infrastructuur van de luchthaven met het oog op uit te voeren controles worden aangepast. Eind 2005 zijn alle Schipholpassen voorzien van biometrische kenmerken. De meest risicovolle geld- en waardetransporten zullen voortaan altijd met gepantserde waardetransportvoertuigen worden uitgevoerd. Daarnaast komt er een geïntegreerde aanpak van criminaliteitsbestrijding en beveiliging. De veiligheidsonderzoeken voor medewerkers die werken op beschermd gebied worden geïntensiveerd. Tot slot wordt de inspectie beveiliging burgerluchtvaart bij de Nationaal Coà¶rdinator Terrorismebestrijding uitgebreid.

De commissie, die het toegangsbeheer en het passensysteem op Schiphol onderzocht, heeft een elftal aanbevelingen gedaan om de beveiliging nog verder te verbeteren en te intensiveren. De commissie is verder van mening dat er door de medewerkers van de betrokken partijen met grote betrokkenheid aan de beveiliging van de burgerluchtvaart wordt gewerkt. De onderlinge communicatie is goed en de taken en verantwoordelijkheden zijn helder. De commissie vindt dat Schiphol in vergelijking met andere luchthavens in Europa niet achterloopt met het niveau van de beveiliging. Het kabinet onderschrijft de aanbevelingen en zal deze aanbevelingen en bijbehorende maatregelen daadkrachtig en voortvarend implementeren. De heer Oord (voorzitter van de commissie) is bereid leiding te geven aan dit project tot 1 oktober 2005.

Vooruitlopend op de commissie-Oord zijn al maatregelen getroffen ter aanscherping van de beveiliging van de burgerluchtvaart zoals voortdurende fysieke controle van personen en voertuigen van land naar air-side, surveillance bij de toegang tot het platform en de bagagekelder en air-side, verscherpt toelatingsbeleid voor geautoriseerd motorverkeer op het platform en vergunningplicht (op grond van Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) voor waardetransport.

bron:RVD