Faunafonds stelt vergoeding ganzenbeheer openVoor het komende winterseizoen kunnen beheerders, zoals agrariërs een vergoeding aanvragen voor gansvriendelijk beheer op agrarische percelen in de ganzenfoerageergebieden via de Vergoeding ganzenbeheer 2005/2006. Deze vergoeding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan tussen 15 juli en 31 augustus 2005 worden aangevraagd bij het Faunafonds.

Provincies hebben speciale gebieden voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten aangewezen, de zogenaamde ganzenfoerageergebieden. In deze gebieden zijn de ganzen welkom. Beheerders kunnen vergoeding aanvragen voor het uitvoeren van gansvriendelijk beheer in deze gebieden. Dit gansvriendelijk beheer houdt in dat de beheerder rust, ruimte en voedsel voor de ganzen aanbiedt. Met deze beheersmaatregelen worden de ganzen naar de ganzenfoerageergebieden gelokt. Buiten deze gebieden wordt het voor ganzen minder aantrekkelijk om te verblijven, omdat ze daar geweerd en verjaagd mogen worden.

Een aanvraag voor de Vergoeding ganzenbeheer 2005/2006 moet bij voorkeur worden ingediend via een Agrarische Natuurvereniging (ANV) en dient betrekking te hebben op een gezamenlijke oppervlakte van tenminste 200 ha. Een individuele agrariër of een groep van agrariërs kan eventueel ook rechtstreeks bij het Faunafonds een aanvraag indienen. Ook in dat geval geldt de minimumoppervlakte van 200 ha.

Afhankelijk van het agrarisch gebruik op een perceel kan een beheerder de Vergoeding ganzenbeheer 2005/2006 aanvragen voor verschillende beheerspakketten. De provincies hebben vooral grasland aangewezen als ganzenfoerageergebied. Hiervoor is een beheerspakket voor gansvriendelijk beheer op grasland ontwikkeld. Daar waar dat niet anders kan, hebben de provincies ook bouwland begrensd als ganzenfoerageergebied. Voor beheersmaatregelen op bouwland zijn 4 bouwlandpakketten beschikbaar.

De vergoeding is per pakket verschillend opgebouwd en bestaat uit de volgende elementen:
1. Werkelijke kosten voor het beheer (Beheersbijdrage);
2. Een stimulanspremie van 20% van de werkelijke kosten voor het beheer;
3. Gederfde inkomsten (indien van toepassing).

bron:LNVComments are closed.
%d bloggers liken dit: