Rijksoverheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben enkele onderlinge financiële knelpunten opgelost. De ministers Zalm van Financiën, Remkes van BZK en de heren Deetman van de VNG en Ploeg van het IPO hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de financiële verhouding tot en met 2010.
In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een correctie in het gemeentefonds als gevolg van het grotere beslag op het BTW-compensatiefonds dan in het verleden is geraamd. Deze correctie bedraagt 300 miljoen structureel en daar bovenop een incidentele nacalculatie over oude jaren, neerslaand in 2006 tot en met 2009. De vrijgekomen middelen worden deels ingezet ter dekking van extra uitgaven van gemeenten op het terrein van openbare orde en veiligheid (220 miljoen jaarlijks voor 2007, 2008 en 2009). Voorts zijn afspraken gemaakt in financiële en beleidsmatige zin over een veelheid aan onderwerpen (zoals leerlingenvervoer en C2000), die al geruime tijd op de agenda staan van het bestuurlijk overleg Financiële verhoudingen. Hiermee is structureel 60 miljoen gemoeid. Het onderhandelaarsakkoord realiseert daarmee ook een verbetering van de bestuurlijke verhoudingen.
bron:BZK