Er komen maximaal vijftien zorgzwaartepakketten voor de bekostiging van cliënten met een verblijfsindicatie. Dat schrijft staatssecretaris Ross vandaag aan de Tweede Kamer. De zorgzwaartepakketten bestaan uit een gemiddeld aantal uren zorg per week en een niet nader gespecificeerd overzicht van de soorten zorg die iemand nodig heeft.

Een cliënt met een lichtere zorgbehoefte valt in een pakket met minder uren. Iemand die zware zorg nodig heeft, krijgt een indicatie voor een pakket met meer uren. De zorgzwaartepakketten laten ruimte voor individuele verschillen en (tijdelijke) veranderingen in de zorgbehoefte van een cliënt. De zorgzwaartefinanciering voor de verblijfszorg moet per 1 januari 2007 ingaan.

Een voorbeeld:
Iemand heeft recht op een zorgzwaartepakket van gemiddeld 18 uur zorgverlening per week. De zorgverlening uit zijn pakket bestaat uit een niet nader gespecificeerde combinatie van verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding.

Verplicht zorgplan
De hele intramurale zorg krijgt te maken met zorgzwaartepakketten; van de indicatiestelling tot de verantwoording over de geleverde zorg. Na de indicatie voor een bepaald zorgzwaartepakket overlegt de cliënt met de aanbieder hoe ze het zorgzwaartepakket kunnen vertalen naar zorg. In een zorgplan leggen ze vast hoe de zorg er in de praktijk uit gaat zien. Het zorgplan moet als contract dienen, waarmee de cliënt kan bepalen of de aanbieder de afspraken heeft nageleegd. Ross wil het zorgplan verplicht stellen.

Pilots
In 2006 komen er pilots waarin indicatiestellers, zorgkantoren en zorgaanbieders gaan oefenen met de zorgzwaartepaketten. De informatie uit de pilots dient om de overgang tussen de oude en de nieuwe situatie goed te laten verlopen. Ook moeten de pilots de mogelijkheden verkennen om de administratieve lasten te beperken.

Achtergrond
De invoering van intramurale zorgzwaartefinanciering in de AWBZ moet de omslag van aanbod- naar vraagsturing verder bevorderen. Het zorgzwaartepakket geeft de cliënt meer ruimte om zijn recht op zorgverlening naar eigen wens in te vullen.

bron:VWS