De FNV stuurt binnenkort honderden kaderleden de straat op om mensen te wijzen op mogelijkheden om geld terug te krijgen van de overheid. AOW'ers en mensen in de bijstand weten nu vaak slecht waar ze recht op hebben.

De FNV start een campagne die de koopkracht van de laagste inkomens moet verbeteren.

Vakcentrale en bonden gaan daartoe de straat op om vooral AOW'ers en bijstandsgerechtigden erop te wijzen dat ze vaak geld laten liggen waar ze recht op hebben. Bovendien zet de FNV in op herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen.

Mensen met een laag inkomen kampen ook dit jaar met een verslechtering van hun koopkracht. Grote boosdoeners zijn voor hen - bij een gelijkblijvend inkomen - de stijgende kosten van energie, zorg, huur en de gemeentelijke lasten. Compenserende regelingen zijn vaak ingewikkeld waardoor honderdduizenden huishoudens geld laten liggen.

Teruggave belasting
Daarbij gaat het vooral om de Tegemoetkoming buitengewone uitgaven (Tbu) die door de belastingdienst wordt uitgekeerd. Hiervoor komen kosten in aanmerking die zijn gemaakt in verband met ziekte, invaliditeit, zwangerschap en ouderdom.

Via de Tbu-regeling is ook een groot deel van de betaalde ziektekostenpremies terug te krijgen. Bovendien hebben 65-plussers en WAO'ers, ongeacht of ze daadwerkelijk kosten hebben gemaakt, recht op een extra aftrek.

Anders dan voor 2004 geval was, krijgen mensen nu ook een bedrag uitgekeerd als hun aftrekbare buitengewone uitgaven hoger zijn dan de belasting die ze hebben betaald.

Het FNV-offensief richt zich verder op regelingen als de bijzondere bijstand en de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Zorgtoeslag aanvragen
Verder hebben huishoudens, die in relatie tot hun inkomen te veel ziektekostenpremie betalen, vanaf volgend jaar recht op een zorgtoeslag.

Deze toeslag, die voor 1 november moet worden aangevraagd, compenseert lage inkomens voor de fors hogere premies in het nieuwe ziektekostenstelsel dat in 2006 wordt ingevoerd.

De FNV stuurt vanaf juli honderden kaderleden de straat op om in het bijzonder ouderen en uitkeringsgerechtigden te wijzen op teruggaafregelingen. Verder kunnen mensen terecht bij de FNV Servicelijn (0900 3300300) en een speciale internetsite.

Leden en aspirant-leden van de FNV krijgen vervolgens bij een van de invulpunten van de FNV Belastingservice gratis individuele hulp bij het invullen van de formulieren.

bron:FNV