Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, zal woensdagochtend in de hoorzitting met de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken over vrij verkeer van werknemers pleiten voor een aantal aanvullende maatregelen. De FNV vindt de voorstellen zoals afgelopen week gedaan door het Kabinet onvoldoende. Het uitstel tot 1 januari is volgens van der Kolk, gezien de aard en de omvang van de problemen, te kort dag.

Van der Kolk zal namens de FNV bij de Tweede kamer pleiten voor een oplossing voor het 'legale gat'. Oost Europese werknemers zijn, ook als ze helemaal volgens de wettelijke en CAO-regels betaald worden, vaak goedkoper dan Nederlandse werknemers. Dat komt omdat ze wettelijk gezien alleen recht hebben op het minimumloon en lang niet altijd op CAO-lonen, omdat er geen pensioenpremies behoeven te worden afgedragen en omdat er van uitgegaan wordt dat de sociale zekerheidspremies in het woonland worden afgedragen terwijl dat niet gecontroleerd wordt. Verder zal Van der Kolk pleiten voor een registratieplicht. Daarmee wordt de handhaving van de arbeidsvoorwaarden makkelijker. Registratie kan door een meldingsplicht eenvoudig ingevoerd worden, net zoals in België.
Ook vindt de FNV dat er een inlenersaansprakelijkheid moet komen. Hiermee kan de handhaving verbeterd worden. Het betekent dat de werkgever of particulier die een werknemer inhuurt die niet volgens de regels betaald blijkt te worden aansprakelijk gesteld kan worden voor de te betalen lonen ed. Tot slot vindt de FNV dat de taken van de Arbeidsinspectie verder moeten worden uitgebreid. De Arbeidsinspectie zou ook bevoegdheden moeten krijgen bij het controleren van de verbindend verklaarde CAO-bepalingen op de gebieden die de WAGA en de Detacheringsrichtlijn noemen.
FNV Bondgenoten voert sinds januari dit jaar campagne onder de noemer 'Gelijk werk, gelijk loon'. De bond  strijdt daarmee tegen de verdringing van Nederlandse werknemers van de arbeidsmarkt enerzijds en de uitbuiting van buitenlandse werknemers anderzijds. De bond is voorstander van vrij verkeer van werknemers binnen alle EU-landen, maar alleen als wordt voldaan aan het uitgangspunt 'Gelijk werk, gelijk loon'.
bron:FNV