Minister Pechtold heeft een hoofdlijnenakkoord bereikt met de Nederlandse Antillen en de vijf eilanden over staatkundige hervormingen. Daarmee is een forse stap gezet naar nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. Na een langdurig en intensief overleg zijn afspraken gemaakt over onder meer openbare financiën, economie en integer bestuur.

Overeengekomen is dat de overheidsfinanciën worden doorgelicht om ze te kunnen
saneren. Dit voorkomt dat opnieuw onaanvaardbare schulden worden gemaakt. Er komt
daarnaast een sociaal-economisch initiatief om de economie te hervormen en het
investeringsklimaat te verbeteren. Nederland stelt in dit kader geld beschikbaar voor een investeringsimpuls en een sociaal vangnet.
In het staatkundige proces komen er criteria waaraan de eilanden in de toekomst moeten voldoen als het gaat om goed bestuur en rechtszekerheid. Er zijn ook afspraken gemaakt om op korte termijn maatregelen te nemen om de integriteit van bestuur te verbeteren. Over de veiligheid op de Antillen is afgesproken dat de al in gang gezette acties onverkort worden voortgezet.

Met Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft minister Pechtold een intentieverklaring
getekend om aan de nieuwe banden tussen Nederland en deze drie kleinere eilanden nadere invulling te geven.

Het hoofdlijnenakkoord is het fundament voor de Ronde Tafel Conferentie, die nog voor het eind van dit jaar kan plaatsvinden. Daar komt ook de schuldenproblematiek van de Antillen aan de orde. Over de rol van Nederland in het oplossen van de schuldenproblematiek kan pas worden gesproken op de Ronde Tafel Conferentie.

bron:BZK