Diverse overheidsdiensten gaan in de komende twee maanden samen fraude in de fruitteelt in het Rivierengebied aanpakken. Doel is het terugdringen van illegaal werk en fraude met belastingen, premies en uitkeringen.

De overheidsdiensten opereren vanaf begin september in een interventieteam dat bestaat uit de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en UWV, het Uitvoeringsorgaan
Werknemersverzekeringen. Ook de Vreemdelingenpolitie is bij de acties betrokken.

Het optreden van verschillende diensten in à©à©n team is efficiënter en
leidt er ook toe dat de financiële gevolgen voor een kwaadwillend bedrijf maximaal
zijn. De teams zullen bij bedrijven die in de fout gaan, meerdere keren op de stoep staan.

Uit onderzoek blijkt dat de tuinbouw een van de sectoren is met de meeste illegale arbeid. Dit verschijnsel is de laatste jaren weliswaar iets afgenomen maar met name in de fruitteelt is het nog een hardnekkig probleem. In de hardfruitsector (appels en peren) is sprake van piekperioden waarin voor kortere tijd veel werkkrachten nodig zijn. In de afgelopen jaren ontdekte de Arbeidsinspectie bij bijna 20 procent van de gecontroleerde tuinbouwbedrijven illegale arbeid, maar in de fruitteelt was dat 33 procent. Overigens vormen deze cijfers geen afspiegeling van de hele tuinbouwsector. Een deel van de inspecties is het gevolg van tips.

Verder wordt gecontroleerd op zwart werk: het niet afdragen van belasting en premies. Ook kan het zijn dat werknemers inkomsten naast hun uitkering verzwijgen. Bij ontdekking kan dit leiden tot een lagere uitkering of het stopzetten hiervan.

Voor de beoordeling of mensen in Nederland mogen werken, is het noodzakelijk dat zij zich kunnen identificeren. Werknemers die bij een controle van het interventieteam geen identiteitsbewijs bij zich hebben, krijgen een boete. Geldige papieren zijn bijvoorbeeld een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart en een verblijfsdocument. Op illegale arbeid staat voor de werkgever een boete van 8.000 euro per werknemer.

Met het interventieteam wil de overheid bonafide ondernemers een steun in de rug geven. Tuinbouwbedrijven die zich niet inlaten met frauduleuze praktijken, hebben immers hogere lasten dan malafide ondernemers.

Het Rivierengebied is het stroomgebied tussen de grote rivieren, ruwweg tussen Arnhem en Gorinchem. Het gebied ligt in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

bron:SZW