In een kort geding dat de Vereniging tot behoud van de HES heeft aangespannen tegen fusiepartner HvA heeft de rechter bepaald dat er geen aanleiding is de fusie tussen de economieopleidingen van de HES en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ongedaan te maken. Vorig jaar oktober verloor de Medezeggenschapsraad van de HES een kort geding dat moest voorkomen dat het definitieve fusiebesluit werd genomen.

De Vereniging (waarbij de Medezeggenschapsraad van de HES zich gevoegd heeft) eiste in kort geding dat de fusie ongedaan gemaakt zou worden omdat de uitvoering van de fusie zou afwijken van het oorspronkelijke fusieplan op grond waarvan vorig jaar oktober het fusiebesluit is genomen. De HES zou volgens de vereniging door middel van de fusie als min of meer zelfstandige instelling deelnemen in de nieuw op te richten Amsterdam School of Economics and Business samen met de economieopleidingen van de HvA en de Universiteit van Amsterdam. Het College van Bestuur van de HvA wil de HES echter in ieder geval organisatorisch integreren in de HvA en doublures in het opleidingenaanbod samenvoegen, een plan dat volgens de HvA niet fundamenteel van de fusieplannen afwijkt. De rechter heeft de HvA in het gelijk gesteld.

In totaal studeren er in het komende studiejaar bijna 10.000 studenten aan de gefuseerde HvA-HES. De fusie tussen HES en HvA heeft geen negatief effect gehad op de instroom; die is zowel voor de HES als de HvA-economieopleidingen met ruim 20 % gestegen ten opzichte van vorig jaar.

bron:HVA