Het gebruik van veel gangbare bouwstoffen komt in gevaar door de strengere en weinig praktische eisen in het nieuwe besluit Bodemkwaliteit van het ministerie van VROM. Dat zegt de VNO-NCW Projectgroep Bouwstoffenbesluit, die het vrijwel complete bedrijfsleven vertegenwoordigt dat met het nieuwe besluit te maken heeft, zoals opdrachtgevers voor werken, producenten en hergebruikers. Onder bouwstoffen worden verstaan steenachtige stoffen zoals klei en grind, maar ook materialen die als bouwstof worden hergebruikt zoals betongranulaat, baggerspecie, tegels en bakstenen.

Het besluit Bodemkwaliteit moet het oude Bouwstoffenbesluit vervangen in het kader van de rijksbrede operatie voor minder regels. Maar in plaats van de beoogde vereenvoudiging van regelgeving en vermindering van lasten wordt het tegendeel bereikt. Het doel van het besluit is het stimuleren van hergebruik van reststoffen, onder de vanzelfsprekende waarborg dat eventuele bodem- of watervervuiling daarbij voorkomen wordt.
De problemen met het nieuwe besluit doen zich voor bij het hergebruik. Bij diverse productieprocessen komen jaarlijks vele tonnen restproducten vrij. Die zijn goed te gebruiken in de bouw. VROM wil dat hergebruik aan de ene kant bevorderen, maar slaat door in de eisen en regels ter bescherming van bodem en oppervlaktewater. VROM kiest de meest pessimistische, theoretische kijk op risico's, in plaats van naar de reële milieueffecten voor bodem en water te kijken. Alle inspanningen om voor bouwmaterialen een nieuw leven te vinden of hergebruik te stimuleren in plaats van stort, lijken zo te worden geblokkeerd. Terwijl dat juist vanuit milieuoogpunt zeer onwenselijk is.
Daarnaast is voor grond en baggerspecie een aparte regeling bedacht waarin de lokale ambities de boventoon gaan voeren. Elke gemeente gaat vastleggen of, waar en onder welke voorwaarden toepassing van grond en baggerspecie voortaan mogelijk is in plaats van uniforme regels te laten gelden voor Nederland. Het bedrijfsleven noch het milieu is hierbij gebaat. Het nieuwe besluit moet al in 2007 ingaan, maar het bedrijfsleven vindt een fikse aanpassing noodzakelijk. Alleen dan kan voorkomen worden dat dit een dooie mus is in de strijd tegen regeldruk.
bron:VNO-NCW