Uit een door Cap Gemini uitgevoerd onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten in de energiesector als gevolg van liberalisering, splitsing en privatisering blijkt dat splitsing als zodanig niet leidt tot verlies van werkgelegenheid. Dit concludeert minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij het onderzoekrapport van Cap Gemini aan de Kamer aanbiedt. Europeese regelgeving maakt het natuurlijk wel mogelijk dat een deel van de arbeidsplaatsen naar elders in Europa verhuist.

De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd een werkgelegenheidseffectrapportage uit te voeren met betrekking tot het splitsingswetsvoorstel. Mede op basis van eerdere onderzoeken heeft de minister al aangegeven dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de werkgelegenheidseffecten van liberalisering, splitsing en privatisering. Liberalisering en privatisering hebben als oogmerk efficiëntieverbeteringen in de bedrijven tot stand te brengen, wat met een verbetering van dearbeidsproductiviteit gepaard gaat. Het werkgelegenheidseffect van splitsing is neutraal. Het onderzoek van Cap Gemini bevestigt deze visie. Verdere efficiencyverbetering zal de werkgelegenheid in de Nederlandse energiesector doen dalen, ook zonder verdere maatregelen. Deze daling wordt geschat op 5000 tot 6000 in 2015 ten opzichte van 2004. Naast liberalisering is met name privatisering de voornaamste oorzaak van verdere stijging van de arbeidsproductiviteit en dus dalende werkgelegenheid. Minister Brinkhorst wijst er op dat de keuze om tot privatiseren over te gaan niet bij hem ligt, maar bij de aandeelhouders. Na splitsing wordt het mogelijk om de commerciële energiebedrijven te privatiseren. Maar voorkomen wordt dat de netten integraal mee worden verkocht. Een concurrerende energiesector met een hoge arbeidsproductiviteit heeft een welvaartsverhogend effect. Daar profiteert alleen de consument structureel van, aldus de minister.
bron:EZ