UWV zal op 1 januari 2006 een polisadministratie opleveren die moet helpen de uitvoering van de werknemersverzekeringen eenvoudiger te maken. Deze administratie is op die datum echter nog niet volledig bruikbaar omdat de betrouwbaarheid van de gegevens onvoldoende gewaarborgd is. UWV zal in 2006 vooral bezig zijn om de betrouwbaarheid te verbeteren. Dat constateert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in haar vandaag uitgekomen rapport 'UWV en Walvis; derde rapportage'.

De zogeheten 'operatie Walvis' is bedoeld om de uitvoering van de sociale verzekeringen sterk te vereenvoudigen. Daarvoor is nodig dat werkgevers voortaan digitaal loonaangifte doen via het loket van de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert de gegevens en geeft ze door aan UWV. UWV voert op deze gegevens nog een controle uit en slaat ze vervolgens op in de polisadministratie. Vervolgens stelt UWV de gegevens beschikbaar aan interne en externe afnemers. Voor een werkende keten zijn UWV en de Belastingdienst met ingang van januari 2006 dus van elkaar afhankelijk.

IWI stelt in haar rapport dat nog onvoldoende is uitgewerkt welke controles nodig zijn op de aanlevering van gegevens. Ook is de afhandeling door de Belastingdienst van door UWV gesignaleerde fouten onvoldoende zeker gesteld. Zolang de polisadministratie nog niet volledig bruikbaar is, moeten gebruikers en afnemers rekening houden met veel handmatige werkzaamheden en extra uitvraag van gegevens bij werkgevers. In 2006 zullen de vanuit 'operatie Walvis' beoogde administratieve lastenverlichting voor werkgevers en de verlaging van de uitvoeringskosten dan ook niet worden gerealiseerd. Ook zal de rechtmatigheid van de uitkeringsvaststelling in 2006 nog niet verbeteren.

Een extra complicerende factor is dat de wet- en regelgeving nog niet definitief is. Nadere regelgeving vanuit 'operatie Walvis' wordt verwacht in het najaar van 2005. Op een aantal punten bestaat daarover nog onzekerheid. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de polisadministratie. Ook heeft UWV te maken met het invoeren van andere nieuwe wetgeving.

Met de 'operatie Walvis' wordt het geheel aan (wettelijke) maatregelen bedoeld dat moet leiden tot vereenvoudiging van de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Deze operatie betreft de uitvoering van twee wetten: de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). De Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moeten deze wetten vanaf 1 januari 2006 gaan uitvoeren. Het toezicht van de Inspectie Werk en Inkomen beperkt zich tot het domein van de sociale verzekeringen waarvoor het UWV verantwoordelijk is.

Het vandaag uitgebrachte rapport is het derde rapport van de inspectie over de wijze waarop UWV de invoering van de wetsontwerpen Walvis en Wfsv beheerst. IWI onderzocht of de invoering van beide wetten voldoende gewaarborgd is en of de doelstellingen van de wetten in voldoende mate en op tijd worden bereikt.

bron:IWI