Gemeenten en scholen kunnen doorgaan met geplande projecten om allochtone vrouwen taalles te geven, de voor- en naschoolse kinderopvang te verbeteren en te voorkomen dat jongeren voortijdig van school gaan. Deze activiteiten leken geen doorgang te kunnen vinden omdat subsidie uit het Europese Sociale Fonds (ESF) niet meer kon worden aangevraagd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de ministers Zalm van Financiën, Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie en Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten maximaal 195 miljoen euro uit de algemene middelen beschikbaar te stellen, zodat de projecten in 2006 en 2007 toch kunnen worden uitgevoerd.

Sinds 28 oktober 2005 is het niet meer mogelijk ESF-subsidie aan te vragen. Het
beschikbare budget is volledig benut. Dat betekent dat er ook geen ESF-subsidie
beschikbaar is voor enkele grote projecten waarvoor het kabinet toezeggingen aan de
Tweede Kamer heeft gedaan. Voor het project 'TaalTotaal' was een ESF-bijdrage gepland van 45 miljoen euro. Het geld zou door gemeenten worden gebruikt voor extra inburgeringstrajecten voor allochtone vrouwen. Verder gaat het om 100 miljoen euro ESF-subsidie aan gemeenten en provincies voor projecten om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken. Daarbij gaat het ook om de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en voor- en naschoolse opvang. Tot slot was er een ESF-bijdrage van 50 miljoen euro gepland voor projecten om voortijdig schoolverlaten te bestrijden en jongeren met onvoldoende opleiding aangepaste leerwegen aan te bieden. Met het besluit om het benodigde budget, van maximaal 195 miljoen euro, in 2006 en 2007 uit de algemene middelen beschikbaar te stellen, kunnen deze projecten ondanks de sluiting van het ESF-loket toch doorgang vinden.

bron:SZW