De geluidsruimte van gezoneerde industrieterreinen kan in de toekomst efficiënter worden gebruikt. De geluidsregels worden aangepast, omdat is gebleken dat bedrijven door de huidige geluidseis meer geluidsruimte toebedeeld krijgen dan zij nodig hebben. Daarmee kan de schaarse ruimte efficiënter worden benut. Dat heeft het kabinet op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten.

Rond industrieterreinen waarop ‘grote lawaaimakers’ kunnen worden gevestigd, ligt nu een geluidszone. Buiten deze zone mogen de op dat terrein gevestigde bedrijven gezamenlijk geen hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A) veroorzaken, de geluidsruimte. Probleem is dat de geluidsruimte van een gezoneerd industrieterrein door de reeds aanwezige bedrijven (meer dan) volledig wordt opgevuld, terwijl er nog wel fysieke ruimte op het terrein aanwezig is voor de vestiging van één of meer nieuwe bedrijven.

Met de nieuwe geluidsregel zal de geluidseis van 50 dB(A) op 50 meter afstand van het bedrijf gelden voor bedrijven die onder algemene regels vallen. Dit in tegenstelling tot de huidige regeling, waarbij de 50 dB(A)-norm geldt voor de dichtstbijzijnde woning, hoever deze ook van het bedrijf gelegen is. De nieuwe geluidsregels betekenen in een enkel geval een aanscherping. Daarom geldt in die gevallen een overgangstermijn van twee jaar. De nieuwe geluidsregels zullen rond de zomer van 2006 in werking treden en zijn op ongeveer 1.200 industrieterreinen van toepassing.
bron:VROM