In het hele land spannen duizenden ouderen zich in bij het invullen van formulieren en het verzorgen van allerhande aanvragen. Zij richten zich met deze dienstverlening met name op de aller oudsten onder ons. De aansturing van de ouderenadviseurs gebeurt vanuit de Unie KBO, met 275.000 leden de grootste ouderenorganisatie in Nederland. Dat dit vrijwilligerswerk waardering oogst, bleek ook deze week weer uit de toekenning van de Verlichtingsprijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente Wychen en de ouderenadviseurs in  Wychen.

 

Deze prijs is bedoeld voor de organisatie die zich het meest inspant om de papieren
rompslomp van mensen te verminderen. De prijs bestaat uit een bedrag van E 10.000,-
bedoeld om deze manier van werken overdraagbaar te maken. Het bedrag is beschikbaar
gesteld door InAxis, een programma dat zich ten doel stelt om vernieuwende initiatieven binnen de overheid te stimuleren.

Harry van Zon, directeur Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector reikte de prijs uit tijdens Burger Centraal, de conferentie over vermindering van de bureaucratie in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Vertegenwoordigers van verschillende overheids-, uitvoerings- en belangenorganisaties bespraken deze middag behaalde resultaten om de lastendruk voor burgers te verminderen. Voorbeelden als het geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, het afschaffen van het formulier voor uitkeringsgerechtigden en het snel en zonder rompslomp toewijzen van een vervoersvoorziening voor ouderen en gehandicapten passeerden de revue.
 
bron:Unie KBO