Harry van Zon, directeur Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van Binnelandse zaken en koninkrijksaangelegenheden, reikte op 11
oktober de Verlichtingsprijs uit aan de gemeente Wychen. Deze prijs is bedoeld voor de organisatie die zich het meest inspant om de papieren rompslomp van mensen te
verminderen.

Wychen werkt samen met externe partijen aan een toegangspoort voor alle
vragen over zorg, welzijn, inkomen en (aangepast) wonen. Dit betekent voor de klant
minder zoekwerk en eenmalig gegevens leveren. De winnaar ontving een bedrag van E 10.000, bedoeld om deze manier van werken overdraagbaar te maken. Het bedrag is beschikbaar gesteld door InAxis, een programma dat zich ten doel stelt om vernieuwende initiatieven binnen de overheid te stimuleren.

Van Zon reikte de prijs uit tijdens Burger Centraal, de conferentie over vermindering van de bureaucratie in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Vertegenwoordigers van verschillende overheids-, uitvoerings- en belangenorganisaties bespraken deze middag behaalde resultaten om de lastendruk voor burgers te verminderen. Voorbeelden als het
geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, het afschaffen van het
formulier voor uitkeringsgerechtigden en het snel en zonder rompslomp toewijzen van een vervoersvoorziening voor ouderen en gehandicapten passeerden de revue.

Maar er werd ook vooruitgeblikt. Van Zon gaf daarbij aan dat duidelijke afspraken over concrete acties essentieel zijn om administratieve ergernissen à©cht te
verminderen. Hij benadrukte ook het nut van samenwerking, er moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld gemeenten dit allemaal los van elkaar doen. Samenwerking met burgers om vernieuwing te realiseren werd daarbij erg belangrijk gevonden. 'Alleen als we als
overheid samenwerken en goed naar mensen luisteren, kunnen we iets veranderen.'

Naast hoopvolle woorden uitte de directeur ook enige relativerende kanttekeningen: het zal nooit lukken om bureaucratische rompslomp tot nul te reduceren. 'We moeten realistisch zijn, die regels en verplichtingen van de overheid; ze zijn een noodzakelijk kwaad. Ze bieden veiligheid aan mensen, bescherming van leefomgeving en milieu. Soms schiet het echter door. En dà¡t moeten we in de gaten houden.'

bron:BZK