De gemeentelijke aanpak van onrechtmatige bewoning en illegale verhuur verloopt voortvarend. Gemeenten zijn goed in staat om de aanpak te kiezen die bij hun problematiek past. De VROM-inspectie onderschrijft dit. Maar om dit nog beter aan te kunnen pakken ontbreekt het gemeenten aan diverse mogelijkheden. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.

Particuliere huursector moeilijk controleerbaar Onrechtmatige bewoning in de particuliere huursector is minder zichtbaar en controleerbaar voor gemeenten. Alleen een arbeidsintensief nachtelijk huisbezoek kan definitief uitsluitsel bieden. Daarbij gelden echter de regels van de Algemene Wet op het Binnentreden, hetgeen het voor gemeenten niet mogelijk maakt om zonder directe aanleiding een huis binnen te gaan.

Vreemdelingenwet versus huurrecht
Het huurrecht is niet gekoppeld aan de Vreemdelingenwet. Vluchtelingen of asielzoekers die terug moeten keren naar het land van herkomst vallen daardoor onder huurbescherming.

Opsporing onderhuur intensief
Het is niet eenvoudig om illegale onderhuur op te sporen. Hier ligt met name een taak voor de verhuurder. Het recente voorstel van de VVD om huurpenningen te allen tijden terugvorderbaar te maken voor de onderhuurder, vindt de VNG de moeite waard om uit te werken. Daarmee wordt het immers voor de verhuurder minder interessant om illegale onderhuur te gedogen.

Huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders
In gemeenten waar seizoensarbeid plaatsvindt door buitenlandse werknemers is sprake van een huisvestingsprobleem. De regio Eindhoven en de gemeente Horst aan de Maas hebben een projectaanpak opgezet om illegale en onveilige woonsituaties tegen te gaan en te zorgen voor deugdelijke huisvesting van seizoensarbeiders. Over dit thema vindt nader overleg plaats tussen de VNG, SZW en VROM, met als doel te komen tot een advies aan gemeenten en werkgevers om goed om te gaan met het huisvesten van seizoensarbeiders.

bron:VNG