De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat met de Regieraad Bouw samenwerken om de noodzakelijk geachte veranderingen in de bouw te stimuleren. Daarbij richt de VNG zich vooral op de professionalisering van de inkoop en aanbesteding door de eigen achterban. De 458 gemeenten in ons land vormen een belangrijke categorie opdrachtgevers voor de bouwsector.

De samenwerking is vastgelegd in een zogeheten Vernieuwingsakkoord dat vandaag werd ondertekend door mr. Ralph Pans, voorzitter directieraad van de VNG, en dr. Jan Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw. 'De VNG gaat de programma's en activiteiten van de Regieraad ondersteunen die een cultuuromslag in de bouw moeten bewerkstelligen,' aldus de heer Pans. 'Belangrijk element daarbij is het nieuwe VNG-project 'Goed besteed' dat burgemeesters, wethouders en
raadsleden bewust moet maken van het belang van een professionele inkoop- en
aanbestedingsorganisatie. De VNG zal dit onderwerp dan ook nadrukkelijk op de agenda zetten van de nieuwe gemeentebesturen die na de verkiezingen op 7 maart aantreden.'

Na de ondertekening van vier Vernieuwingsakkoorden met organisaties van opdrachtnemers, wees Jan Hovers erop dat via de VNG nu ook opdrachtgevers gaan bijdragen aan het door de Regieraad gelanceerde Vernieuwingsoffensief Bouw. 'De vernieuwing begint aan de vraagkant van de markt. Als opdrachtgevers zich niet openstellen voor andere manieren van vraagspecificatie, aanbesteding en samenwerking, zal de bouw nooit een innovatieve sector worden. Daarom is het verheugend dat de VNG hieraan een positieve bijdrage wil leveren.'

In het kader van het project 'Goed besteed' zal de VNG regionale ambassadeurs benoemen die een aanjaagfunctie bij gemeentebesturen gaan vervullen. Ook zullen er dit jaar 60 regionale bijeenkomsten voor burgemeesters en wethouders worden georganiseerd over professioneel inkopen en aanbesteden. De VNG zal meewerken aan een programma om functioneel specificeren op basis van de behoeften van eindgebruikers te bevorderen. Gemeenten zullen gestimuleerd worden nietalleen naar de bouwkosten te kijken, maar ook naar de levensduurkosten van bouwwerken. Daarmee kan kwaliteit naast prijs een rol gaan spelen bij de gunning van gemeenteopdrachten.
Op het gebied van integriteitsbeleid heeft de VNG inmiddels een modelgedragscode voor bestuurders en ambtenaren ontwikkeld en een model-klokkenluidersregeling opgesteld. De VNG gaat gemeenten adviseren om bij de selectie van bouwpartners actief te informeren of zij ook een gedragscode voeren. Voorts wordt gestreefd naar meer transparantie in aanbestedingen en bouwprocessen. Zo zal het werken met gestandaardiseerde informatiesystemen en afsprakenstelsels worden bevorderd. De VNG zal ook meewerken aan uitwisselingsprogramma's tussen gemeenten en opdrachtnemers om meer wederzijds begrip te kweken voor elkaars denk- en werkwijze. Tot slot levert de VNG een eigen inbreng bij de consultaties van de Regieraad Bouw over adequate aanbestedingwet- en regelgeving. En bij het verlenen van vergunningen zet de vereniging van gemeenten in op transparantie, vereenvoudiging en kostenverlaging.
De Regieraad Bouw sloot eerder Vernieuwingsakkoorden met Bouwend Nederland, ONRI, UNETO-VNI en NVTB. De ministers van EZ, VROM en V&W hebben de Regieraad opgericht om de vernieuwingen in de bouwsector op gang te brengen en het vertrouwen tussen marktpartijen te herstellen. Het professionaliseren van zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers is hierbij een van de hoofddoelstellingen.
bron:Regieraad Bouw