Een groeiend aantal gemeenten stelt een stedelijk waterplan op en zijn aan de slag met de stedelijke wateropgave riolering. Het reserveren van ruimte voor water in bebouwd gebied staat nog niet hoog op de gemeentelijke agenda. Dit blijkt uit de rapportage Stedelijke Wateropgave van de VNG. Govert Veldhuizen, voorzitter van de VNG commissie Water en wethouder in Dordrecht bood gisteren dit rapport aan staatssecretaris Schultz aan.

Handreiking voor gemeenten

Om gemeenten beter te informeren over en betrekken bij de stedelijke wateropgave wil de VNG samen met de Unie van Waterschappen een handreiking stedelijke wateropgave ontwikkelen. Bezien zal worden of volstaan kan worden met een actualisatie van de module stedelijke wateropgave in de VNG-UvW-handreiking stedelijk waterplan. Tevens stelt de VNG voor om voor gemeenten een quick scan stedelijke wateropgave te ontwikkelen. Gemeenten en waterschappen kunnen deze quick scan in de eigen praktijk gebruiken om te toetsen hoe ver ze zijn met de stedelijke wateropgave.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat de VNG de stedelijke wateropgave in beeld zou brengen. In het rapport komt aan de orde in hoeverre gemeenten bezig zijn met stedelijke waterplannen en het in beeld brengen van de stedelijke wateropgave. Ook wordt een stand van zaken gegeven van het uitvoeren van het rijksrioleringsbeleid en wordt een beeld geschetst van de lokale wateropgave die samenhangt met overtollig grond- en regenwater.

Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van de stedelijke wateropgave in het eerste kwartaal 2005. De VNG zal de rapportage begin juli met een uitgebreide ledenbrief water naar gemeenten vesturen. Medio 2006 onderzoekt de VNG opnieuw de voortgang van de stedelijke wateropgave.

bron:VNG