Gemeenten in Overijssel krijgen veel meer ruimte om voor (bouw)projecten vrijstelling te verlenen buiten hun bestemmingsplan. De provincie heeft namelijk de vrijstellingenlijst, onderdeel van de "handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen", aanmerkelijk verruimd. Het wordt voor gemeenten nu een stuk makkelijker om vrijstelling van het bestemmingsplan door te voeren.

De verruimde vrijstellingenlijst bevat categorieën van (bouw)projecten waarvoor de gemeenten zonder tussenkomst van de provincie vrijstelling kunnen verlenen. Het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar behoort bij een groot aantal aangewezen projecten tot het verleden.

Meer woningen

Bij de nieuwe lijst gaat het om projecten die binnen de grenzen van de geldende regelgeving en het ruimtelijk beleid (onder andere het Streekplan Overijssel en externe veiligheid) van de provincie en het Rijk, als een gemeentelijke aangelegenheid worden beschouwd. Vooral voor woningbouw in de stedelijke gebieden is de lijst verruimd. Maar ook projecten op het gebied van kantoren, winkels, scholen, gezondheidscentra en lichte bedrijfsactiviteiten vallen binnen het nieuwe vrijstellingenbeleid.

Daarnaast is het ook voor de splitsing van bestaande woningen in het buitengebied en het realiseren van zorgboerderijen niet meer nodig om een verklaring van geen bezwaar bij de provincie aan te vragen. Ook projecten op het gebied van recreatie, aanleg van kleinschalige groenvoorzieningen en kleine parkeerplaatsen worden genoemd in de nieuwe vrijstellingenlijst.

Snellere procedures

Met de nieuwe vrijstellingenlijst wordt invulling gegeven aan een andere (selectievere) wijze van provinciaal toezicht op ruimtelijke plannen. Hierdoor wordt de beleidsruimte bij gemeenten verder vergroot en worden procedures vereenvoudigd en sneller afgerond. Dit leidt tot een kostenbesparing en minder werklast voor de gemeenten en de provincie.

bron:Provincie Overijssel