Gemeenten hebben de laatste jaren grote inspanningen verricht bij het huisvesten van
statushouders. Het probleem van onvoldoende huisvesting voor statushouders is daardoor
significant verminderd. Ondanks deze grote inspanning is in 2005 voor het eerst sinds
jaren de achterstand op de opgaaf licht gestegen. Dit was voornamelijk te wijten aan de
sterke toename van de taakstelling in 2005, niet aan gebrek aan inzet bij gemeenten. In
2006 daalt deze taakstelling weer naar het niveau van 2004. Het ligt in de lijn der
verwachting dat, bij gelijke inspanning van gemeenten, de achterstand op 1 januari 2007
nagenoeg geheel is teruggebracht.

In een brief aan minister Dekker van VROM stelt de VNG een andere taakstellingssysthematiek voor. Volgens de VNG kunnen achterstanden ten opzichte van de taakstelling worden voorkomen door de taakstelling regionaal of provinciaal vast te stellen. De provincie of regio krijgt dan een taakstelling op basis van inwonersaantallen, waarna in overleg met de gemeenten de taakstelling per gemeente wordt vastgesteld. Lokale omstandigheden waardoor huisvesting van statushouders in het gedrang kunnen komen, zoals herstructureringen en een kleine sociale woningvoorraad, komen dan op voorhand aan het licht. Bovendien zijn gemeenten dan actief betrokken bij hun taakstelling. Momenteel bepaalt het Rijk, slechts op basis van inwonersaantallen, de taakstelling per gemeente. Bij gemeenten die nalatig zijn geweest bij het realiseren van de opgaaf kunnen de toezichthouders, de provincie, de kaderwetgebieden en de VROM-inspectie, ingrijpen en woningen vorderen om zo de achterstand weg te werken.
bron:VNG