Met een overgrote meerderheid hebben gemeenten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie aangenomen waarin de VNG wordt opgedragen bij het kabinet en de Tweede Kamer te pleiten voor een ruimhartiger pardon voor asielzoekers die voor 1 april 2001 hun eerste asielaanvraag hebben ingediend en thans nog in Nederland verblijven. Zeven gemeenten stemden tegen. De fractievoorzitters van GroenLinks en de PvdA reageerden positief op de motie.
Gemeenten maken zich op sociale en humanitaire gronden zorgen over de groep 'oude' asielzoekers. Deze mensen wachten al vijf tot soms wel vijftien jaar op de uitspraak van hun asielprocedure en hebben inmiddels een sociaal leven in Nederland opgebouwd. Een deel van hen verblijft in gemeentelijke huisvesting. Daarnaast speelt het grote aantal asielzoekers dat met onbekende bestemming vertrekt een rol in de overwegingen voor het pardon. In januari 2004 is de VNG met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie overeengekomen dat het rijk de verantwoordelijkheid zou nemen voor de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en dat deze terugkeer humaan en gefaciliteerd tot stand zou komen. Desondanks zijn ongeveer zesduizend asielzoekers met onbekende bestemming
vertrokken. De VNG is dan ook van mening dat de afgesproken sluitende aanpak niet is waargemaakt. Van de 26.000 dossiers zijn er inmiddels 17.200 afgehandeld, waarvan ongeveer 45% een verblijfvergunning heeft gekregen. Ongeveer 9000 mensen wachten nog op de beslissing van hun asielaanvraag.

bron:VNG