Het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) zal in september 2006 een onderzoek starten naar de naleving van de meldingsplicht door bedrijven met een incassopraktijk. Uit analyse van de meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens blijkt opnieuw dat het aantal meldingen door bedrijven die een incassopraktijk voeren, sterk achterblijft bij de verwachting op basis van de omvang van de sector. Het onderzoek is onderdeel van de jaarlijkse controle op het naleven van de meldingsplicht onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Het is van groot maatschappelijk belang dat crediteuren openstaande schulden uiteindelijk kunnen innen. Dit is lang niet altijd eenvoudig. Incassoactiviteiten dienen daarbij ook te voldoen aan de regels die de wet stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Onderdeel daarvan is de verplichting een incassopraktijk te melden bij het CBP voor opname in het Openbaar Register. Het Openbaar Register kan door een ieder geraadpleegd worden via de website van het CBP. Het onderzoek betreft niet alleen incassobedrijven maar ook advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders met een incassopraktijk. Bedrijven zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek op grond artikel 60 WBP en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:20 AWB).

In 2003 voerde het CBP de eerste steekproefsgewijze controle uit naar de naleving van de WBP-meldingsplicht bij een aantal gemeenten, zorgverzekeraars, arbodiensten en bij direct marketing bedrijven. In 2004 is een meldingsplichtonderzoek gedaan bij een aantal incassobureaus. Dit heeft geleid tot boetes.

Meldingsplicht
Bedrijven, organisaties en instellingen zijn op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), die op 1 september 2001 in werking trad, verplicht verwerkingen van persoonsgegevens te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) of de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), tenzij er een vrijstelling geldt. Als een gegevensverwerking ten onrechte niet gemeld is, kan het CBP een boete opleggen van maximaal 4500 Euro per verwerking. Een boete kan ook opgelegd worden als een gegevensverwerking onjuist of onvolledig is gemeld en/of als wijzigingen niet (tijdig) doorgegeven zijn. Het CBP onderwerpt periodiek meldingen uit bepaalde sectoren of van bepaalde soorten verwerkingen aan een nader onderzoek. Dit doet het CBP ook naar aanleiding van klachten van betrokkenen.
 
Bron:CBP