Het Bureau Krediet Registratie(BKR) in Tiel heeft besloten hoe de BKR registratie moet worden afgewikkeld voor de klanten van Dexia die gebruik (gaan) maken van een door Dexia aangeboden schikkingsregeling. BKR is zich terdege bewust van de maatschappelijke belangen rondom de effectenlease-problematiek. Tegelijkertijd zijn de reglementaire kaders van BKR van groot belang. Daarin is immers aangegeven op welke wijze de door consumenten aangegane kredietverplichtingen  door alle bij BKR aangesloten financiële instellingen moeten worden vastgelegd in het BKR-bestand om overkreditering van en problematische schuldsituaties bij consumenten te helpen voorkomen en het betalings- en kredietrisico voor de financiers te beperken.

Een afwijking van dat reglementaire kader moet om deze reden dan ook zeer zorgvuldig worden getoetst en afgewogen. BKR heeft daarom een onafhankelijk advies gevraagd aan de Geschillencommissie BKR. Zij bestaat uit onafhankelijke deskundigen die expertise hebben op het gebied van de jurisprudentie, de privacywetgeving en de kredietverlening. De reguliere taak van de Geschillencommissie is om bij geschillen tussen een consument en BKR of een financiële dienstverlener een bindende uitspraak te doen. De Commissie is bereid gevonden om in deze specifieke zaak advies uit te brengen.

Samengevat betekent dit advies voor de Dexia-klanten dat er:
voor de contracten waarvoor zij de zgn. Duisenberg-regeling en/of de Depot regeling
hebben aanvaard en voor zover zij op die contracten geen achterstanden op (reguliere) termijnbetalingen hebben of hebben gehad, geen negatieve aantekeningen meer in het BKR-bestand aanwezig zullen zijn;
voor de contracten waarop de zgn. Eega-regeling van toepassing is, geen informatie meer in het BKR-bestand aanwezig zal zijn.
voor de contracten waarvoor zij de zgn. Coulance-regeling hebben aanvaard de normale bij BKR geldende registratieregels van toepassing blijven met à©à©n uitzondering, namelijk dat geen afboekingscodering wordt toegevoegd indien de klant uitsluitend een restschuld heeft die is ontstaan als gevolg van de waardedaling van de aandelen.

Het advies dat de Commissie heeft gegeven is naar het oordeel van BKR zorgvuldig, goed onderbouwd en het houdt op een evenwichtige wijze rekening met de belangen van alle betrokkenen. Bovendien geeft het een verantwoorde en praktisch uitvoerbare oplossing voor de specifieke registratieproblematiek van de schikkingsregelingen. BKR heeft besloten het advies van de Geschillencommissie integraal over te nemen en Dexia verzocht de registraties in voorkomende gevallen conform het advies van de Commissie aan te passen. Dexia heeft toegezegd dit te zullen doen.

bron:BKR