Sinds de opening van de Polderbaan in 2003 hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in de gezondheid van de bewoners rond Schiphol. Wel zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een samenhang is tussen de blootstelling aan vliegtuiggeluid en een hoge bloeddruk. Door de opening van de Polderbaan is de geluidblootstelling veranderd en zijn er verschuivingen opgetreden in de ervaren hinder en slaapverstoring. Dit blijkt uit een monitoringprogramma van het RIVM waarin de ontwikkelingen in milieubelasting, gezondheid en beleving rondom Schiphol worden gevolgd.
Vliegtuiggeluid en gezondheid
Met de opening van de Polderbaan zijn er nieuwe vliegroutes ontstaan waardoor de geluidbelasting in de regio is veranderd. Van 2002 tot 2005 hebben zich bij de bewoners rond de luchthaven Schiphol geen grote veranderingen voorgedaan in de gezondheid. In het monitoringprogramma heeft het RIVM onder andere gekeken naar het medicijngebruik en naar ziekenhuisopnamen van omwonenden. Ook zijn vragenlijsten ingevuld waarin omwonenden hun gezondheid en beleving van de woonomgeving konden aangeven. Op basis van de resultaten uit het monitoringprogramma, eerder onderzoek in de regio en literatuuronderzoek, zijn er steeds meer aanwijzingen voor een samenhang tussen de blootstelling aan vliegtuiggeluid en hoge bloeddruk. Verder zijn er aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen vliegtuiggeluid en het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. Ook ervaren mensen die veel aan vliegtuiggeluid blootstaan een minder goede gezondheid. Er is geen samenhang gevonden tussen vliegtuiggeluid en mentale gezondheidsklachten.
Luchtverontreiniging
De invloed van de luchtvaart op de lokale luchtverontreiniging is klein: het vliegverkeer draagt hier maximaal enkele procenten aan bij. Er zijn ook geen aanwijzingen dat vliegverkeer bijdraagt aan het optreden van luchtwegaandoeningen. De omwonenden maken zich hier sinds 2002 wel meer zorgen over.
Verschuivingen in geluidblootstelling
Met de opening van de Polderbaan is de geluidblootstelling van omwonenden verschoven. Als gevolg hiervan zijn in 2005 in de hele regio minder mensen blootgesteld aan hogere geluidsniveaus (etmaalgemiddelde boven de 50 decibel of nachtgemiddelde boven de 40 decibel) dan in 2002. Bij mensen die blootgesteld worden aan lagere geluidniveaus is het geluid gemiddeld toegenomen. Overigens geldt dit niet voor alle omwonenden, plaatselijk kan dit beeld afwijken.
Hinder en slaapverstoring
Sinds 1996 daalt het aantal mensen rond Schiphol dat aangeeft ernstige geluidhinder te ervaren, van 17% (1996) naar 11% (2005). Ook het aantal mensen dat ernstige slaapverstoring meldt daalt van 7% (1996) naar 5% (2005). Het totaal aantal mensen met enige mate van slaapverstoring is na 2002 echter toegenomen (van 20% naar 23%). Hinder, slaapverstoring en het indienen van klachten over vliegtuiggeluid hangen sterk samen met de geluidniveaus van vliegverkeer. Op locaties waar de blootstelling aan geluid is gestegen, neemt het aantal mensen dat aangeeft gehinderd te worden extra toe, meer dan je op basis van de geluidtoename zou verwachten. Ook het aantal mensen dat een klacht indient neemt extra toe op die locaties. Bewoners die aangeven ernstig gehinderd te zijn, rapporteren vaker een hoge bloeddruk en een minder goede gezondheid.
bron:RIVM