Golfbanen vormen geen risico voor het leefgebied van dassen, mits aan strikte voorwaarden is voldaan. Aanleg, beheer en gebruik van golfbanen kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben op dassen en dassenleefgebied. Bij de aanleg van een terrein hangt veel af van de uitgangssituatie en de situering van het plangebied ten opzichte van het dassenleefgebied. Dat concludeert het onderzoeksbureau Aracadis, dat in opdracht van de provincie Noord-Brabant de relatie onderzocht tussen golfbanen en dassen.

De golfsport is in Nederland bezig aan een opmars. Inmiddels golfen zo'n 240.000 Nederlanders, de Nederlandse Golffederatie (NGF) verwacht dat dit aantal jaarlijks nog met 10 procent toeneemt. Noord-Brabant blijkt van alle provincies de meeste golfbanen te hebben. Volgens informatie van de NGF zijn er momenteel 26 golfbanen, en zijn er meer dan 20 initiatieven voor nieuwe golfbanen.

Aangezien golfbanen een forse claim leggen op de beschikbare ruimte, is het rijks- en provinciaal beleid er op gericht om de aanleg of uitbreiding van golfbanen niet toe te staan in kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur. Volgens het provinciale streekplan is de aanleg van nieuwe golfbanen ook niet mogelijk in het leefgebied van dassen. Vanuit de praktijk echter komen steeds vaker signalen dat golfbanen en dassen juist heel goed kunnen samengaan. Reden voor de provincie om dit te laten onderzoeken.

De conclusies van Arcadis bevestigen het beeld uit de praktijk ten dele. Zo stellen de onderzoekers dat indien in of in de directe omgeving van het plangebied voor een golfbaan geen dassenterritoria zijn, een golfbaan die goed wordt ingepast in het landschap, op termijn een waardevol dassenleefgebied kan vormen.

Wel kan er een probleem ontstaan bij de aanleg van een golfbaan, indien het plangebied (deels) in een dassenleefgebied ligt. Indien echter bij de aanleg en inrichting rekening wordt gehouden met de hoofdfuncties van het dassenleefgebied (burchtlocatie, voedselgebied en migratiefunctie), dan kan volgens Arcadis een golfbaan die onder strikte voorwaarden wordt aangelegd op termijn een versterking vormen voor het dassenleefgebied.

Gemeenten en initiatiefnemers kunnen het onderzoek van Arcadis als handreiking gebruiken bij het maken van plannen voor golfbanen. De provincie zal de bevindingen gebruiken bij de beoordeling van gemeentelijke plannen. Alle Brabantse gemeenten ontvingen medio juni hierover een brief. Het onderzoek en de brief zijn vanaf eind juni beschikbaar op de website www.brabant.nl

bron:Provincie Noord Brabant