De gemeente Gouda opteert voor een fusie met de gemeenten Moordrecht en Reeuwijk, waarbij de eigen identiteit van beide gemeenschappen gewaarborgd wordt. Dit schrijft het college aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De provincie heeft aan de zogenaamde Zuidplas-gemeenten gevraagd om uiterlijk 1 september een visie te presenteren over de bestuurlijke toekomst in de regio. De gemeenteraad van Gouda beslist op 30 augustus over het in te nemen standpunt.

Burgemeester Wim Cornelis: De regio staat voor een aantal uitdagende opgaven zoals de ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidplaspolder, de toenemende complexiteit van het lokaal bestuur en de noodzaak - zeker in de Zuidvleugel van de Randstad - om de bestuurlijke drukte terug te dringen. Bij deze ontwikkelingen wordt de positie van Gouda als centrumgemeente van steeds groter belang. Om de taakstelling als centrumgemeente op de juiste wijze te kunnen blijven uitvoeren is het noodzakelijk dat Gouda groeit op eigen grondgebied. Indien een fusie met de gemeenten Moordrecht en Reeuwijk niet haalbaar blijkt, is grenscorrectie noodzakelijk om die groei mogelijk te maken.

samenvatting van het Goudse standpunt
Het gemeentebestuur van Gouda:
* onderkent de toenemende complexiteit van het lokaal bestuur en onderschrijft de noodzaak van het terugdringen van de bestuurlijke drukte.
* neemt stelling vóór het vergroten van de bestuurskracht aan de oostzijde van de Zuidvleugel.
* ziet op langere termijn het ruimtelijk, economisch en sociaal vergroeien van de regio tot één agglomeratie en acht het zeer wel denkbaar dat deze ontwikkeling leidt tot één bestuurlijke autoriteit voor deze agglomeratie.
* wenst de centrumfunctie van Gouda in de regio te behouden en te versterken en acht daarvoor bouwen op eigen grond noodzakelijk.
* constateert dat de regiogemeenten het toekomstperspectief van een regio met één bestuurlijke autoriteit (nog) niet delen, maar de centrumfunctie van Gouda wel onderschrijven.
* sluit aan bij de besluitvorming van de gemeentebesturen van Moordrecht en Reeuwijk inzake de bestuurlijke zelfstandigheid van beide gemeenten.
* kiest - gezien de sociale en economische verbanden met beide gemeenten - voor een fusie met Moordrecht en Reeuwijk en legt nadruk op het uitgangspunt van behoud van bestaande identiteit van beide gemeenten.
* acht - indien een fusie niet kan worden gerealiseerd - grenscorrectie noodzakelijk om de toekomst van Gouda als centrumstad te kunnen garanderen.
* het Goudse ruimtegebrek behoeft een oplossing op korte termijn; een ontwikkeling van Gouda in westelijke richting (ten zuiden van de A12) impliceert ook een noodzakelijke, functionele grenscorrectie met Waddinxveen.
* Het hele groene gebied zal worden volgebouwd
* De bestuurders krijgen een aanmerkelijke salarisverhoging

bestuurskrachtonderzoek
In 2004 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de bestuurskracht van de vijf zuidplasgemeenten: Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle en Gouda. De uitkomsten zijn vastgelegd in het rapport Op weg naar optimale bestuurskracht van adviesbureau Bestuur en Management Consultants (BMC). In 1992 verscheen het rapport Gouda: bouwen of barsten? van de Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente. Toen al concludeerden de onderzoekers dat van uit meerdere gezichtspunten het bouwen door Gouda in de Zuidplaspolder de beste optie is om de centrumfunctie van Gouda goed te kunnen uitvoeren. Het college legt het voorstel voor aan de raad die op 30 augustus daarover vergadert. Het raadsbesluit wordt in de vorm van een brief aan Gedeputeerde Staten aangeboden. GS betrekt het Goudse standpunt, en dat van de andere Zuidplasgemeenten, bij haar voorstel aan Provinciale Staten over de bestuurlijke samenwerking.

bron:Gemeente Gouda