Sinds 1992 is het aantal inwoners van Amsterdam toegenomen met ongeveer 3,5%, ofwel 25.000 personen. Niet alleen de omvang van de bevolking verandert, maar ook de samenstelling. Eà©n van de bevolkingsgroepen die bovengemiddeld toenam, waren westerse allochtonen: personen uit Europa, Amerika, Australië, Canada, Japan en Nederlands Indië/Indonesië. Deze groep nam sinds 1992 met 9.000 personen toe (9%) en telt nu bijna 100.000 leden.

groep allochtonen (14 Kb) Wordt alleen gekeken naar de groep westerse allochtonen met twee buitenlandse ouders, à©n korter dan twintig jaar in Nederland (veelal expats en kenniswerkers) dan is de stijging (30%) nog sterker dan van het totale aantal westerse allochtonen.

Deze groep is ook veel jonger dan de overige Amsterdammers. Bijna de helft (45%) van de inwoners van Amsterdam is tussen de 18 en 34 jaar. Bij westerse allochtonen is dit 76%. Dit uit zich in een hoge arbeidsparticipatie en lage werkloosheid.

Van de westerse allochtonen woont maar liefst driekwart in de centrale stadsdelen. Binnen de ring hebben zij ook nog de voorkeur voor het centrum en Oud Zuid. De oriëntatie op het centrum hangt samen met de sectoren waarin deze groep actief is: westerse allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de creative industries.
 
bron:Gemeente Amsterdam