Groen licht voor oprichting Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)Op initiatief van de Vlaamse mediaminister Geert BOURGEOIS keurde de Vlaamse Regering vandaag definitief het ontwerp van decreet goed, waarbij een Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) wordt opgericht. Deze nieuwe instelling zal instaan voor het toezicht op de naleving van de mediareglementering, en voor het afleveren dan wel adviseren van omroeperkenningen en -vergunningen.

De oprichting van de VRM kadert in de doelstelling van de Vlaamse Regering om de regelgeving te vereenvoudigen en toegankelijker te maken voor alle Vlamingen. In het bijzonder streeft de Vlaamse Regering naar een grotere transparantie betreffende de rol en de opdracht van de verschillende toezichtorganen voor de media die in de loop der jaren werden opgericht.

Het huidige Vlaamse mediatoezicht berust bij drie onderscheiden instanties: het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad. Het resultaat van deze versnippering is dat alleen nog enkele ingewijden weten tot welke instantie zij zich moeten richten voor een klacht of een vraag in verband met een radio- of televisieprogramma. Met het vandaag goedgekeurde ontwerp van decreet worden deze drie toezichthoudende organen geïntegreerd in de Vlaamse Regulator voor de Media.

De VRM zal bestaan uit 2 kamers:

- een algemene kamer neemt de bevoegdheden van het vroegere Vlaams Commissariaat voor de Media over, inclusief het toezicht op de naleving van de mediadecreten door de openbare omroep. Daarnaast treedt de algemene kamer op als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan het Vlaams Parlement;

- een kamer deontologie en ethiek neemt de bevoegdheden van de Vlaamse Geschillenraad en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie over. In geschillen die uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking hebben op de journalistieke deontologie, is deze kamer verplicht steeds het advies van de Raad voor de Journalistiek te vragen.

Beide kamers nemen hun beslissingen in volle autonomie. Hiermee wordt meteen tegemoet gekomen aan de vereiste van onafhankelijkheid die door de Europese regelgeving wordt opgelegd.

Met het oog op een doeltreffend en adequaat optreden van de VRM wordt een personeelskader ter beschikking gesteld dat gevoelig groter is dan de huidige bestaffing van de Vlaamse toezichtorganen voor de media.

Het ontwerp dat vandaag definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, dient nog te worden besproken en goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

bron:Vlaamse OverheidComments are closed.
%d bloggers liken dit: