Het kabinet moet meer doen om armoede onder ouderen aan te pakken. Zo zouden werkgevers meer geprikkeld moeten worden om mensen tussen de 55 en 64 aan het werk te helpen en te houden. Voor ouderen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid aan de kant staan, dienen gemeenten meer bijzondere bijstand uit te keren dan nu. Dat stelt Ineke van Gent in reactie op de vandaag gepubliceerde SCP-rapportage "Ouderen 2006". De regering, minister De Geus voorop, mag zich er niet bij neerleggen dat één op de tien ouderen van 55-64 jaar onder de armoedegrens leeft en dus nauwelijks geld heeft voor dagelijks warm eten en fatsoenlijke kleding.

Ouderen de dupe van bezuinigingsdrift Balkenende
Ouderen zonder werk zijn extra de dupe geworden van de sanering in de sociale zekerheid door het kabinet Balkenende: de bevriezing van de uitkeringen, de herkeuringen in de WAO, de kortere duur van de WW, maar ook het nieuwe zorgstelsel en de bezuinigingen op de huurtoeslag, hebben er toe geleid dat met name ouderen zonder betaald werk onder de armoedegrens zijn gezakt. Gemeenten, die nu in meerderheid geld overhouden op hun bijstandsbudget, moeten deze arme ouderen actief opsporen en financiële ondersteuning bieden.

Meer banen voor 55-plussers
De armoede onder ouderen wordt mede veroorzaakt door de hoge werkloosheid onder 55-plussers. Enkele weken geleden meldde het kabinet nog dat, terwijl de totale werkloosheid daalt, de werkloosheid onder ouderen het afgelopen jaar is gestegen. Ouderen die willen en kunnen werken, stuiten immers op onwil van werkgevers. GroenLinks ontvangt bijna dagelijks brieven en e-mails van oudere werkzoekenden die ondanks intensief solliciteren maar niet aan de bak komen. Het kabinet moet met werkgevers niet-vrijblijvende afspraken maken om ervoor te zorgen dat bedrijven ervoor zorgen dat hun werknemersbestand een betere afspiegeling wordt van de arbeidsmarkt.

Armoede door onvolledige AOW
Het SCP constatereert tot slot dat een groeiende groep – met name allochtone – ouderen onder de armoedegrens duikt doordat zij geen volledige AOW-uitkering krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten mensen immers vanaf hun vijftiende jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond. GroenLinks steunt de oproep van onder meer FNV dat deze periode van vijftig jaar moet worden verkort naar veertig. Daarnaast moet de Sociale Verzekeringsbank SVB, de uitvoerder van de AOW, voortaan ervoor zorgen dat ouderen een aanvulling op hun onvolledige AOW krijgen tot minimaal bijstandsniveau.

bron:GroenLinks