TNS NIPO heeft in opdracht van Essent een onderzoek uitgevoerd naar de mening van
Nederlandse consumenten over de splitsing van energiebedrijven. Het onderzoek, getiteld 'Splitsing van energiebedrijven, De mening van de Nederlandse consument', is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1127 respondenten van 18 jaar of ouder. Uit het onderzoek blijkt dat sowieso een meerderheid van de respondenten het niet eens is met minister Brinkhorst dat energiebedrijven gesplitst moeten worden.

De eerste vraag luidde:
Minister Brinkhorst stelt voor om Nederlandse energiebedrijven te splitsen. Met deze splitsing wordt bedoeld dat de Nederlandse energiebedrijven opgedeeld worden in twee aparte bedrijven: een netwerkbedrijf dat de kabels en leidingen beheert en een commercieel bedrijf dat onder andere de elektriciteit maakt en levert en ook het gas levert. De minister verwacht dat deze splitsing de concurrentie tussen energiebedrijven zal bevorderen. Bent u het eens of oneens met Minister Brinkhorst dat Nederlandse energiebedrijven gesplitst moeten worden?
Eens ------------------------------------- 23 %
Oneens ----------------------------------- 54 %
Geen mening ------------------------------ 23 %

Nadat respondenten meer informatie wordt voorgelegd uit de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel Splitsing over voor- en nadelen die de splitsing met zich meebrengt, zoals de kosten en baten van splitsing, het feit dat Nederland de enige in Europa is die tot splitsing over zal gaan, en het mogelijke verlies van banen, zijn nog veel meer Nederlanders het oneens met de minister
Eens ------------------------------------- 8 %
Oneens ----------------------------------- 82 %
Geen mening ------------------------------ 10 %
bron:Essent