Vier organisaties in de ICT branche zijn door de Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) beloond met een financiële bijdrage in hun initiatief om de arbeidsmarktsituatie in de ICT sector en de employability van de ICT'ers te verbeteren. Het betreft de bedrijven AAC Cosmos, Capgemini, Ecabo en Fast Lane, In totaal is 500.000 euro toegekend.
Eind 2005 maakt CA-ICT bekend bedrijven te willen stimuleren tot het komen met oplossingen voor de arbeidsmarktproblemen in de ICT-sector: veel overtollige ouderen, weinig jonge instroom, veel nieuwe ontwikkelingen waarvoor weinig specialisten beschikbaar zijn. CA-ICT daagde de sector uit met vernieuwende arbeidsmarktideeën te komen die direct uitvoerbaar en kopieerbaar zijn door anderen, leidend tot een aantoonbare verbetering van de arbeidsmarktsituatie in de sector en de employability van de ICT'ers. Bij sluiting van de aanmeldingsperiode hadden veel bedrijven van zowel binnen als buiten de ICT sector zich gemeld met uiteenlopende praktische en goed uitvoerbare en kopieerbare ideeën en initiatieven.

Een jury, bestaande uit hoogleraren en een bestuurder uit de sector bogen zich over deze voorstellen, wat uiteindelijk op 19 mei leidde tot een keuze:
-AAC Cosmos biedt een praktisch en goed doordacht plan voor interne loopbaanbegeleiding en opleiding voor pas afgestudeerden die binnen twee jaar als Young Professional kunnen functioneren, zowel binnen AAC Cosmos als bij andere ICT bedrijven. Het idee is niet
nieuw, maar de aanpak is verfrissend, helder, kopieerbaar door anderen en duidelijk doelgericht.
-Capgemini stelt een project voor waarin zowel high potentials zonder specialisme als medewerkers waarbij een mismatch dreigt tussen ervaring en arbeidsvraag. Capgemini pakt dit aan via een specifieke coachingsmethode waarbij deze twee groepen op gestructureerde wijze worden voorbereid op passend werk op de korte termijn en een flexibele inzetbaarheid op de middellange termijn. Ook deze methodiek is dermate helder en concreet dat overdracht aan andere geïnteresseerde organisaties goed mogelijk is.
-Ecabo, bekend als kenniscentrum voor het middelbaar beroepsonderwijs, wil initiatiefnemer zijn in de ontwikkeling van de opleiding voor Particulier Digitaal Rechercheur, een nieuwe functie in het bedrijfsleven gericht op preventief veilig gebruik en beheer van ICT systemen en toepassingen. Hiervoor is bij bedrijven en andere organisaties veel belangstelling. Ecabo maakte een projectplan voor het ontwikkelen van de opleiding en het opleiden van docenten. Deze kunnen vervolgens via reguliere opleidingsinstitutenpotentiële digitale rechercheurs opleiden. Het initiatief tot het ontwikkelen van de opleiding en het opleiden van de docenten past in de doelstelling van CA-ICT, vanwege het te verwachten multiplier-effect op het aanbod van goed geschoolde mensen voor deze functies, waaraan veel behoefte is.
-Fast Lane biedt een schakel in de arbeidsketen die nu dikwijls ontbreekt: de juiste (actuele en vaak dure) opleiding en attitude na de schoolopleiding waardoor de potentiële werkgever geïnteresseerd raakt en een dienstverband aanbiedt. Fast Lane ontwikkelt, in samenwerking met softwareleveranciers, opleidingen voor schoolverlaters en medewerkers die zijn vastgelopen op hun oude kennis. Deze opleidingen zullen de employability van de betrokkenen aanzienlijk vergroten. Het idee en de aanpak is eenvoudig, helder, goed kopieerbaar en uitvoerbaar. Uitvoering zal zeker tot succes leiden.
Met de substantiële financiële bijdrage van CA-ICT zullen de geselecteerde bedrijven de komende maanden hun projecten uitvoeren en over de uitvoering en voortgang publiekelijke rapporteren tijdens een congres in het najaar. Door deze werkwijze worden andere bedrijven uit de ICT sector in de gelegenheid gesteld met dezelfde methoden, technieken en projectaanpak vergelijkbare resultaten te behalen. Het is de bedoeling van het bestuur van CA-ICT en de huidige jury deze financiële stimulans voor  arbeidsmarktverbetering de komende jaren voort te zetten met ieder jaar een bijdrage van 500.000,-- euro. De jury bestaat uit de volgende personen: Professor Dr. A. de Grip, hoogleraar en hoofd onderzoek Scholing en Werk, Universiteit Maastricht (juryvoorzitter); Professor Dr. Ir. N.H.G. Baken, hoogleraar Netwerk Architectuur, Technische Universiteit Delft; Professor Dr. Th Huibers, hoogleraar Informatie Retrievel, Technische Universiteit Twente; De heer H. Keukelaar, Voorzitter Werkgeversvereniging ICT en directielid ICT Office. Stichting CA-ICT is een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat zich ten doel stelt de employability in de ICT- en telecomsector en het ICT vakgebied te optimaliseren. Het bestuur representeert werkgeversorganisaties, vakbonden en individuele bedrijven. Het CA-ICT is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.
bron:Stichting CA-ICT