De nettowinst van Koninklijke Ten Cate is over de eerste helft van 2005
toegenomen met Euro 2,6 miljoen (+21 procent) tot Euro 15,0 miljoen. Per aandeel  steeg de winst tot Euro 2,92 (+ 19 procent). De omzet steeg met 16 procent, waarvan 14 procent autonoom, tot Euro 351 miljoen. Het effect op de omzet door acquisities en desinvesteringen is per saldo +4procent. Het valuta-effect op de omzet bedraagt -2procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 24 procent (autonoom met 26procent) tot Euro 19 miljoen.

In het tweede kwartaal is een verdere winststijging geboekt van 30 procent, inclusief  Euro 2 miljoen boekwinst op de verkoop van de bedrijven van Mega Valves International in Noord-Europa. Het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal steeg met 7 procent tot Euro 12,7 miljoen. Autonoom was er in het tweede kwartaal sprake van een EBIT-stijging van 23 procent. De vergelijkende cijfers 2004 zijn aangepast op grond van de IFRS-richtlijnen.

Ontwikkelingen per sector

Advanced Textiles & Composites
De omzet van deze sector steeg met 44 procent tot Euro 150 miljoen, waarvan 27 procent werd gerealiseerd door de acquisitie van Southern Mills. Autonoom was sprake van een stijging van 17 procent. Het bedrijfs-resultaat steeg met 73procent (autonoom +35 procent) tot Euro 8,1 miljoen. De EBIT-marge steeg tot 5,4 procent.

De verkoop van multi-riskweefsels voor beroepskleding en de outdoormarkt vertoonde zowel in Europa als de VS een sterke groei. Southern Mills leverde een sterke winstbijdrage door omzetgroei en de genomen maatregelen voor vergroting van de synergie. De samenwerking met de Europese activiteiten van Ten Cate op dit gebied ontwikkelt zich gunstig. Dit leidde tot  introducties van nieuwe producten van Southern Mills op de Europese markt. De meer directe marktbenadering van eindgebruikers (end-usermarketing) is hierbij een ondersteunende factor.

Bij Ten Cate Permess (interlinings) is inmiddels het grootste gedeelte van de productie afgebouwd, waardoor het verlies in het tweede kwartaal is verkleind.

De ontwikkelingen in de civiele luchtvaartindustrie, met de recente introductie van nieuwe typen vliegtuigen door Airbus en Boeing die een toegenomen aandeel van composieten (thermoplasten) bevatten, zijn positief voor de afzet van het composietmateriaal Cetex(r) van Ten Cate. Vooral in de VS nam de omzet van composieten binnen een breed toepassingsgebied toe. Het aandeel van antiballistische composietproducten in de VS groeit sterk.

Industrial Fabrics & Grass
De omzet van deze sector steeg met 20 procent. Autonoom steeg de omzet met 24 procent en er was een negatief valutaeffect van 4procent. De omzetstijging komt vooral voor rekening van de Amerikaanse bedrijven. De grondstofkosten bevinden zich gemiddeld op een aanmerkelijk hoger niveau dan in de eerste helft van 2004. Daardoor staat de toegevoegde waarde (bruto marge) binnen de gehele sector enigszins onder druk. Door een goede kostenbeheersing steeg het bedrijfsresultaat met 21 procent (autonoom +25 procent) en bleef de EBIT-marge stabiel.

De Amerikaanse Ten Cate Nicolon-bedrijven, die over een breed assortiment producten beschikken, tonen groei op het terrein van geotextiel en andere industriële weefsels. In Europa is sprake van een terughoudende markt en margedruk als gevolg van een stagnerende projectenmarkt.

In de Europese kunstgrasmarkt is Ten Cate toonaangevend marktleider. Kunstgras voor voetbal is sterk in opkomst en vormt in Europa en Azië een grote potentiële
markt. Mede hierdoor neemt het aantal aanbieders toe. Ten Cate heeft met Thiolon
Grass(r), naast het nieuwe veld van Heracles Almelo, een aantal aansprekende projecten weten te realiseren. Voor de gezamenlijke promotie van kunstgras van hoge kwaliteit en duurzaamheid in de voetbalsport is een samenwerking aangegaan met de KNVB. In Amerika ligt de marktacceptatie voor kunstgras al op een hoog niveau en realiseert Ten Cate in deze markt een sterke groei.

Technische Componenten
De omzet van deze sector daalde tot Euro 73 miljoen (-21 procent). Afgezien van de omzetdaling door desinvestering van Mega Valves International daalde de autonome omzet licht (-3 procent). De ontwikkelingen bij Ten Cate Plasticum verlopen conform de verwachtingen. De onderneming laat een gestage groei van omzet en resultaten zien. Bij Ten Cate Enbi stagneerde het verbeteringsproces in de eerste helft van 2005. De afzet verplaatst zich van Europa naar de VS (lage dollar) en Azië. Hierdoor treedt een onbalans op in de productie. De Franse vestiging zal worden gesloten, wat gepaard zal gaan met een eenmalige kostenpost
van per saldo Euro 1 miljoen in het derde kwartaal. De afzet van componenten voor de vervangingsmarkt, een voor Ten Cate alternatief potentieel afzetkanaal, ligt beneden de verwachting.

Overige informatie
De toegenomen omzet ging gepaard met een toename van het werkkapitaal. Door de
desinvestering van Mega Valves International is de kasstroom Euro 2 miljoen positief. De belastingdruk van 33procent is ten opzichte van de eerste helft van 2004 iets toegenomen, maar ten opzichte van het eerste kwartaal gedaald.
Het lagere resultaat van de holding hangt in belangrijke mate samen met de waardering van financiële instrumenten op basis van IFRS-grondslagen (IAS 39).
Het aandeel in het resultaat van deelnemingen steeg tot Euro 2,3 miljoen (H1 2004: Euro 2,2 miljoen). De stijging is gerealiseerd door een nagekomen belastingbate bij de 50 procent-deelneming Synbra Group. Bij Synbra Group is sprake van een daling van de omzet door een mindere gang van zaken in de sector verpakkingen.

Gelet op het huidige koersniveau van het aandeel Koninklijke Ten Cate is de voorbereiding gestart voor splitsing van de aandelen in een nog nader te bepalen ruilverhouding. De hiermee samenhangende statutenwijziging zal de komende jaarvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.

Vooruitzichten
Op grond van het vertrouwen in de positieve marktontwikkelingen op de belangrijkste strategische marktgebieden wordt uitgegaan van een belangrijke stijging van de nettowinst tot Euro 26 - Euro 29 miljoen (2004: Euro 23,7 miljoen op IFRS-basis). Bij de winsttaxatie is uitgegaan van een stabilisering van grondstofprijzen en commerciële marges op het niveau van medio dit jaar. Een voorbehoud dient te worden gemaakt ten aanzien van IFRS-gerelateerde veranderingen in de waarde van financiële instrumenten of vaste activa, die het jaarresultaat kunnen beïnvloeden.

bron:Ten Cate