Op 1 januari 2006 had ongeveer een op de drie inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een niet-westerse achtergrond. Na een lange periode van groei, neemt het aandeel eerste generatie niet-westerse allochtonen in Amsterdam en Rotterdam sinds 2004 langzaam af. Het aandeel van de tweede generatie blijft daarentegen stijgen. Inmiddels bestaat de helft van de grootstedelijke jeugd uit niet-westerse allochtonen.

Eerste generatie stagneert
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is een op de drie inwoners een niet-westerse allochtoon. Dit aandeel is veel groter dan elders in het land. Van de 16,3 miljoen inwoners van Nederland heeft bijna 11 procent een niet-westerse achtergrond.
Het aandeel niet-westerse allochtonen is in de afgelopen tien jaar vooral in Rotterdam en Den Haag sterk toegenomen. Recent is de groei echter veel minder sterk geweest. In 2005 is het aandeel van de eerste generatie in Amsterdam en Rotterdam zelfs iets teruggelopen. Dit komt doordat het aantal immigranten is gedaald, terwijl het aantal emigranten is toegenomen.

Tweede generatie groeit door
Hoewel de groei van de eerste generatie allochtonen stagneert, neemt de tweede generatie nog wel in omvang toe. Veel niet-westerse allochtonen bevinden zich namelijk in de gezinsfase. De tweede generatie allochtonen is sterk vertegenwoordigd onder de jeugd in de grote steden. Meer dan de helft van de jongeren in Amsterdam en Rotterdam heeft een niet-westerse achtergrond.

Meer suburbanisatie
Ook niet-westerse allochtonen verhuizen steeds vaker vanuit de grote stad naar een aangrenzende gemeente. Onder autochtonen is deze suburbanisatie al enkele decennia geleden begonnen. Zo zijn de afgelopen jaren relatief veel Surinamers verhuisd van Amsterdam naar Almere.
Naar verwachting zal deze ontwikkeling de komende jaren doorzetten.

bron:CBS